Alphen aan den Rijn|

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen zijn wederom verlengd. Deze maatregelen treffen ons allemaal, maar onze ondernemers extra hard, doordat zij hun winkels niet open kunnen stellen voor onze inwoners, hun producten niet kunnen uitvoeren en hun diensten niet kunnen leveren. Ondanks de goede regelingen die door de rijksoverheid zijn geactiveerd en waar inmiddels ook gebruik van gemaakt wordt, zijn er nog vele voorbeelden van ondernemers waarbij de regelingen te algemeen zijn waardoor zij er beperkt of geen gebruik van kunnen maken. Ook zijn er zaken die op lokaal niveau geregeld moeten worden zoals de gemeentelijke belastingen die zorgen voor extra financiële druk terwijl de ondernemers niet in staat zijn, nu of in de nabije toekomst, om deze rekeningen te kunnen voldoen.

De (financiële) situatie voor deze ondernemers en hun gezinnen wordt steeds nijpender waardoor grote vrees bestaat voor het voortbestaan van hun onderneming en daarmee voor de werkgelegenheid van onze ondernemende stad. De noodklok is door onder meer de VOA en EDBA hierover al geluid. Lokale daadkracht en lef is nodig om nu gezamenlijk lokale vervolgstappen te zetten om onze ondernemers te redden.

Omdat deze ondernemingen van vitaal belang zijn om onze lokale economie na de Corona-epidemie met vereende krachten weer op te bouwen heeft de VVD-fractie eerder artikel 40-vragen gesteld. 

Naar aanleiding van de beantwoording op deze vragen en door signalen vanuit onze Alphense samenleving heeft de VVD-fractie aanvullende vragen.

1. In de beantwoording is ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen aangegeven, dat aan ondernemers ruimte wordt geboden deze belastingen en heffingen ofwel in termijnen te betalen, dan wel uitstel van betaling te gunnen. Door de maatregelen rondom het indammen van de verspreiding van het Coronavirus en de verlenging daarvan hebben ondernemers geen inkomsten om deze betalingen, maar ook huur, erfpacht, etc, te verrichten. Van uitstel komt geen afstel, aangezien de ondernemers alsnog deze betalingen moeten verrichten. 

a. Is de wethouder bereid om deze gemeentelijke belastingen voor de periode tot en met – voorlopig – 1 juni a.s. niet te factureren en dus kwijt te schelden bij die ondernemers die door het Coronavirus niet terug kunnen verdienen?

b. Is de wethouder bereid om de huur, erfpacht, retributie en pacht  en precario voor de periode tot en met – voorlopig – 1 juni a.s. niet te factureren? Zo nee, waarom niet?

c. Is de wethouder bereid om een eenmalig substantieel bedrag te storten in een noodfonds om daarmede de lokale ondernemers en dus ook onze lokale economie te redden? Is de wethouder bereid dit noodfonds op te zetten in samenspraak met de betrokken organisaties zoals EDBA en VOA, die nauwe contacten hebben met onze ondernemers, voor de gewijzigde omstandigheden? Op welke termijn verwacht de wethouder hier meer duidelijkheid over te kunnen geven? Kan de wethouder de raad over de vorderingen schriftelijk terugkoppelen? En zo nee, waarom niet?

e. Is de wethouder bereid om het resterende bedrag van de LEF regeling van €1,2 miljoen en het bedrag van €0,2 miljoen wat gereserveerd staat voor evenementen die nu komen te vervallen, te laten vrijvallen in een ondernemingsfonds om met deze gelden ondernemers te steunen om onder meer geholpen te worden in het inrichten van hun bedrijfsvoering naar de nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter samenleving?

e. Kan de wethouder, de raad voorzien van een inventarisatie van de te verwachte uitgaven voor de hulp aan ondernemers? Zo nee, waarom niet?

2. Vastgoedhandelaren in onze gemeente benaderen onze ondernemers voor het voldoen van hun huur, terwijl zij door de noodgedwongen sluiting geen inkomsten hebben. Dit zorgt voor veel spanningen voor hen en hun gezinnen. Heeft de verantwoordelijk wethouder gesprekken met deze vastgoedhandelaren over het eventueel treffen van maatregelen? Hoe verlopen deze gesprekken? Kan de wethouder de raad voorzien van een update hierover? 

3. Het landelijke pakket aan steun en maatregelen is sinds het indienen van de eerdere artikel 40-vragen al steeds verder uitgebreid. Toch biedt het in sommige gevallen onvoldoende om de werkgelegenheid te redden. Bijvoorbeeld de NOW regeling is om het loon van personeel tot (voorschot) 80% te vergoeden. Dit betekend dat het restbedrag door de onderneming zelf gecompenseerd moet worden. Ook zitten hier geen zaken in als huur van panden of aflossing op investeringen zoals bv machines. Ondernemers maken zich zorgen en zien zich gesteld voor grote financiële problemen.

a. De Greenport Boskoop heeft naar aanleiding van de forse consequenties nav de maatregelen een brief aan de minister gestuurd. Hoe verloopt het contact met Greenport Boskoop en de getroffen kwekers? In hoeverre is de wethouder op de hoogte van de situatie van onze kwekers door het Coronavirus? In hoeverre is voor de kwekerssector een hulppakket met maatwerk nodig, daar meestal sprake is van seizoensgebonden bronnen van inkomsten die nu wegvallen?

4. Daarnaast hebben verscheidende ondernemers creatieve ideeën omgezet naar concrete acties om zodoende toch enige bron van inkomsten te genereren. Hierbij kan gedacht worden aan het afhalen van producten. Onze inwoners kunnen in sommige gevallen bij het afhalen van deze producten een betaald parkeren gebied tegenkomen. Terwijl iedereen, ook de wethouder, het lokaal kopen stimuleert is een dergelijke maatregel contraproductief. Tevens zijn de RIVM richtlijnen erop gericht op zoveel mogelijk thuis te blijven en waar nodig zo dicht mogelijk bij huis de boodschappen te doen wat zorgt voor zo min mogelijk reisbewegingen. 

a. Om zowel het lokaal shoppen als het terugdringen van reisbewegingen naar andere steden vanwege de obstakel van het betaald parkeren stelt de fractie van de VVD de volgende vraag; Is de wethouder bereid het betaald parkeren tot en met – voorlopig – 1 juni a.s. af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

b. Is de wethouder bereid als de beantwoording onder punt a negatief is om dan zich in te zetten voor het gratis verkrijgen van parkeerkaarten voor de ondernemers zodat de lokale economie alsnog wordt gesteund door heel gericht klanten van lokale ondernemers niet te laten betalen voor parkeren? Zo nee, waarom niet?

5. In de beantwoording van de eerdere vragen is ten aanzien van de markten aangegeven, dat de facturen voor de non-food standhouders voorlopig worden aangehouden. Deze non-food standhouders hebben nu geen inkomsten. Onder welke omstandigheden is de wethouder bereid deze facturen niet meer uit te brengen en de vooruitgeschoven betalingen te schrappen? Hoe is de evaluatie van 6 april jl. verlopen hierover?

Namens de VVD-fractie,

Anouk Noordermeer

Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn

Comments are closed.

Close Search Window