Nieuwkoop|

De detailhandelsvisie zet in op het vitaal houden van de detailhandel in onze gemeente. In het belang van de ondernemers, maar zeker ook voor de consumenten en om bij te dragen aan het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid van onze kernen.

Het is goed om een actuele visie te hebben. Dat biedt duidelijkheid voor alle betrokken partijen, waaronder detaillisten én de vastgoedeigenaren. Als het gaat om het karakter van de visie merkte de wethouder tijdens de MR op: “deze visie is niet in beton gegoten”. De VVD wil graag van de wethouder horen hoe deze woorden moeten worden begrepen? Wat ligt nu vast en wat niet? Wat kan -wellicht op termijn- wijzigen? Wat betekent deze uitspraak bijvoorbeeld voor de detailhandel aan het Kennedyplein of in Zevenhoven? Graag het antwoord van de wethouder.

Een visie hebben is goed. Een visie vraagt echter ook om een perspectief. Perspectief betekent duidelijkheid over de vraag “wat wanneer kan en gaat gebeuren”. Perspectief betekent ook inzicht in de kosten, die zijn verbonden aan de acties in de visie, die in de goede volgorde zijn gezet. Het antwoord hierop en dat noodzakelijke inzicht staat niet in de visie. Het is wel van belang dat dit er binnenkort komt. Niet in de laatste plaats om duidelijkheid te geven aan onze ondernemers, die zich iedere dag inzetten, zeker in deze ongewisse Coronatijd. De VVD vindt dat deze ondernemers recht hebben op duidelijkheid over welke prioriteiten de gemeente -samen met de betrokken partijen- stelt. De gemeenteraad heeft recht om inzicht te krijgen in wat financieel nodig is om de geprioriteerde acties uit te voeren. De VVD wil daarom het raadsbesluit op dit onderdeel aanvullen en dient daarvoor -nu- een amendement in.

De detailhandelsvisie is de kapstok voor onder meer centrumplannen. Tijdens de MR heeft de VVD gevraagd (en onderstreept) dat het goed is dat het één op het ander aansluit en dat er geen “witte vlekken” ontstaan of “open eindjes” blijven. Wij vragen de wethouder of zij bereid is bij de presentatie van de centrumplannen voor Nieuwkoop en Ter Aar aan te geven hoe de aansluiting is met de detailhandelsvisie. Bijvoorbeeld op de verbinding tussen wonen, winkels en horeca en zorg. Of in relatie tot de thema’s verkeer en parkeren. Onze concrete vraag is: is de wethouder daartoe bereid?

De overheid dient zich aan regels te houden. Dat geldt ook voor de gemeente Nieuwkoop. Nu zijn er Europese regels die bepalen dat het verlenen van een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd niet mag. De gemeente Nieuwkoop verleent echter wel standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd. Daarmee geef je niet het goede voorbeeld. De VVD beseft terdege dat het gaat om een kwestie, waarbij ook de belangen van standplaatshouders in het oog gehouden moet worden. Wij willen van de wethouder horen of zij wat gaat doen aan het handelen tegen de Europese regels in. Ons inziens zijn er twee opties: óf de gemeente motiveert overtuigend dat er zeer goede redenen om af te wijken van de Europese regels. Of de gemeente gaat in gesprek met de standhouders (de marktcommissie) om te komen tot een oplossing, die zoveel mogelijk recht doet aan alle betrokken belangen. De zaak op z’n beloop laten kan echt niet als betrouwbare overheid, die het goede voorbeeld moet geven. Graag hoort de VVD wat de wethouder gaat doen.

Voorzitter, ik rond af.

Na meer dan 10 jaar is er een nieuwe visie op de detailhandel. Dat is wat de VVD betreft een goede zaak. Echter een visie is één. Ondernemers een perspectief bieden is zeker zo belangrijk. Daartoe strekt het amendement dat wij hebben ingediend. Verder is de visie -wat de VVD betreft- een “levend document” dat recht moet doen aan de belangen van ondernemers, consumenten en de gemeente als geheel. Dat vraag om regelmatig de vinger aan de detailhandels pols te houden. De VVD zal dat doen, immers de detailhandel moet ook in de toekomst een perspectief hebben in onze gemeente.

Comments are closed.

Close Search Window