Alphen aan den Rijn|

Voorzitter dank,

Al lange tijd is deze raad intensief maar vooral constructief met dit dossier bezig. De raadswerkgroep is daar een voorbeeld van. De VVD-fractie bewondert de vele inspraakreacties wij op schrift hebben ontvangen, maar ook de vele gesprekken die de VVD heeft gevoerd met vele inwoners en bewonersgroepen. Zij denken mee met de gedeelde waarde die ook de VVD heeft: wat is het beste voor Boskoop en Hazerswoude op het gebied van verkeer?

BBG

Voorzitter, deze vraag laat zich volgens de VVD als volgt vertalen:

  • Wij willen een tweede oeververbinding voor Boskoop en daarover moet nader onderzoek worden verricht;
  • Wij willen voor Hazerswoude beslist geen Westelijke Randweg of weg door het Zaans Rietveld, maar een onderzoek naar een tunnel of tunnelbak met bijkomende korte termijn maatregelen.

Deze keuzes van de VVD zal ik nader toelichten.

De noodzaak voor deze BBG pakketten ervaren de inwoners dagelijks. Veel verkeer staat ellelang te wachten op de Gemeneweg of Dorpsstraat bij Hazerswoude Dorp of staat in een metropolis aanvoelende opstopping bij de Zijde in Boskoop stil. Voorzitter, iedere inwoner, politicus of ondernemer ziet en voelt dat hier iets moet gebeuren. En de VVD is het hiermee roerend eens. 

Het begin zit ‘m soms in het einde. Alles moet bij elkaar bekeken worden als het gaat om verkeer. De VVD-fractie is dan ook enthousiast over de mogelijke komst van de Bodengravenboog. Minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Floor Vermeulen en ook zeker de vakwethouders hebben alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. De N11 stroomt beter door en ook de Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp plukt de vruchten ervan, doordat de drukte afneemt.

Maar voorzitter, deze pakketten voelen soms niet af voor de VVD, en zeker niet voor Boskoop. De BBG-pakketten zijn samengesteld en geaccordeerd met en door onze wethouder Verkeer in het overleg met de provincie en dan vragen wij ons als VVD af hoe het kan dat voor Boskoop geen tweede oeververbinding is opgenomen en dat de wethouder daarmee akkoord is gegaan. Heeft de wethouder dit ook aangekaart in het nauwe overleg met de provincie en welke inspanningen heeft de wethouder daarvoor verricht?

Uit de beantwoording van de meer dan terechte vragen van collega de heer Bontekoe is aangegeven dat er onvoldoende middelen zijn voor zowel een Hazerswoudse aanpak en ook een tweede oeververbinding voor Boskoop. En dat zag de VVD al eerder aankomen samen met de heer Bontekoe en PvdA. Daarom had VVD op 17 oktober 2019 een motie ingediend om vanuit onze gemeente 25 miljoen te reserveren voor de Boskoopse tweede oeververbinding. De wethouder raadde deze motie af en werd verworpen maar de noodzaak ervoor wordt nu duidelijk nu de tweede oeververbinding niet als pakket staat opgenomen. Hoe anders was het gesprek nu als die motie wel zou zijn aangenomen. Maar voorzitter, de tweede oeververbinding is voor Boskoop van vitaal belang. Voor de doorstroming, veiligheid en ook zeker voor de vele ondernemers en inwoners die al lange tijd aangeven een tweede oeververbinding te willen. Deze signalen moeten dan ook wat de VVD betreft serieus worden genomen. VVD (oppert / steunt) dan ook dat een onderzoek naar een tweede oeververbinding voor Boskoop wordt gestart en dat onze wethouder Verkeer hier goed overleg voert met de gedeputeerde maar ook ons als Raad wat nodig is voor de korte termijn verkeersmaatregelen voor die tweede oeververbinding. 

Verder zetten wij vraagtekens achter de ontsluiting van de Boskoopse verbinding op de Goudse Schouw die nu wel in de BBG staat opgenomen zeker op het gebied van haalbaarheid en verkeersveiligheid. Dit bekrachtigt volgens de VVD de noodzaak naar het onderzoek voor de tweede oeververbinding. 

En dan Hazerswoude-Dorp. Vele inwoners hebben ons als raad twee weken geleden meegenomen in hun zorgen en oplossingen voor het dorp. Sommige insprekers deelden ook heel open een persoonlijk verhaal die wij als lokale politici heel serieus moeten nemen. 

En voorzitter dat zijn de meer dan gegronde zorgen van de agrariërs en inwoners van het Westeinde als het om de Westelijke randweg gaat. Wij als VVD zijn op locatie in gesprek gegaan met deze inwoners. Een jonge boer die voor zijn familie een forse investering heeft gedaan in een prachtige en duurzame stal die nu zomaar kan worden gesloopt voor deze weg. Het voortbestaan van zijn en zijn buurmans bedrijf staat door de Westelijke randweg op losse schroeven. Het anders intekenen van deze weg betekent dat weer een andere boer getroffen wordt. Kortom, de agrarische sector in Hazerswoude wordt de nek omgedraaid door de Westelijke Randweg. En voorzitter, dan hebben we het nog maar niet over de benodigde fly-over die aanvoelt als één die we in een miljoenenstad als Bangkok zien maar hier in een open landschap van een dorpje van 5000 inwoners zou moeten worden aangelegd. 

Daarnaast zijn er ten tijde van de aanleg van de HSL afspraken gemaakt voor wat betreft het behouden van de polder waar de westelijke randweg doorheen gaat. Om die reden is destijds ook door het Rijk gekozen voor een tunnel bij Benthuizen. Hoe verhouden die afspraken en het doel van destijds om die polder te behouden tot de plannen van nu? Het is ironisch dat waar eerder gevierd werd dat de polder behouden bleef nu ineens een andere wind waait. Daarnaast vreest de VVD op de Westelijke randweg ook voor een aanzuigende werking van meer verkeer. Het is een interessant alternatief voor bijv. route Amsterdam-Zoetermeer. VVD is dan ook geen voorstander van de Westelijke randweg en voelt zich door de opgestarte petitie door de Hazerswoudenaren daarin door het dorp gesteund. 

Evenmin is VVD voorstander van de weg dwars door het Zaans Rietveld. Dat is voor de VVD onbespreekbaar en de onderliggende motie van deze raad moet gerespecteerd worden. Het Rietveld heeft een uniek stukje natuur en dat moet beschermd blijven. 

Uit de bijdrages van insprekers is 1 scenario heel duidelijk terug op tafel gelegd. En dat is de roep om een tunnel. En dat scenario is voor de VVD opnieuw bespreekbaar. VVD wil dan ook een onderzoek naar een tunnel of open tunnelbak zonder midden-rotonde op de Gemeneweg. VVD vraagt de wethouder hier samen met de provincie op te trekken en ook de raad mee te nemen in de benodigde korte termijn maatregelen zoals het afwaarderen van de Gemeneweg. Ook zijn er dan voor de korte termijn voor dit scenario andere korte termijnmaatregelen nodig, zoals de noordelijke rotonde naar het scholeneiland. Door ontsluiting Ridder van Montfoortlaan behoeft deze weg geen verdere doortrekking. 

Maar ook de weg rondom de Weidelanden. Het is duidelijk dat over deze weg in het dorp heel verschillend wordt gedacht. Dat is ook wel uit de flitspeiling gebleken en de gesprekken in Weidelanden en omliggende straten. Maar de VVD is samen met vele bewoners ervan overtuigd dat deze weg rondom de Weidelanden in het belang van Hazerswoude is en ook voor de afspraken van de wethouder aan de provincie over Verlengde Bentwoudlaan. Klopt het wethouder dat deze maatregelen Weidelanden nu nodig zijn voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan maar ook voor het onderzoek naar een tunnel of tunnelbak?

De vertakking op de Jan v Eijcklaan die ook al in de eerste bouwplannen van Weidelanden als ontsluitingsweg was aangewezen en een brede weg kent, en de tweede vertakking bij de Breitnerlaan zorgen voor die zo benodigde ontsluiting en afname van de verkeersdruk zijn nodig. Wel volgt onze fractie het betoog van de bewoners van de Jan v Eijcklaan en bewoners Weidelanden dat rekening gehouden moet worden met veiligheid. En die combi van ontsluiting + veiligheid is zeker mogelijk volgens de VVD door vlak voor de eerste ontsluiting naar de Jan v Eijcklaan bijvoorbeeld een rotonde te realiseren. Ook andere verkeersremmende maatregelen zijn denkbaar zolang het aspect veiligheid gewaarborgd wordt. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Daarnaast maken de bewoners zich zorgen over geluidsoverlast van de omleidingsweg. Die zorgen kunnen worden weggenomen. VVD denkt hierbij aan een natuurlijke geluidswal tussen de huizen en de van bijvoorbeeld bomen of struiken van lokale telers. Graag reactie van de wethouder.

Voorzitter, de keuzes in de BBG vragen om forse investeringen. Investeringen die ons wel naar een beter, veiliger maar ook betrouwbaarder wegennet zullen leiden. Mobiliteit en wegennet beperken zich niet enkel tot de auto, maar ook tot de fiets. Fietspaden maken hier ook onderdeel van uit. Maar voorzitter, VVD heeft meer informatie nodig voordat wij ons kunnen uitspreken over het al dan niet financieren van fietspaden uit het BBG-budget. Wij wensen dan ook een overzicht van kosten inclusief en exclusief fietspaden zodat kan worden bepaald of het realistisch is de fietspaden uit het BBG budget te financieren. 

Tot zover voorzitter, dank

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close Search Window