Nieuwkoop|

Duurzaamheidsprogramma 2021 – 2024.

Donderdag 18 maart nam de Raad een besluit over het duurzaamheidsprogramma 2021 – 2024. Onze fractie kon zich over het algemeen vinden in dit ambitieuze en goed uitgewerkte programma. Een aanzienlijk deel van de ambities betreft landelijke doelstellingen. Juist omdat het ambitieuze doelstellingen betreft en er ook veel geld in omgaat, heeft onze fractie erop aangedrongen dat de jaarlijkse evaluatie aan de raad concrete handvatten en indicatoren gaat bevatten, op basis waarvan de gemeenteraad het college goed en concreet kan controleren.

Wat we daarnaast erg bijzonder vonden, was dat het college de raad voorstelde om de structurele formatie-uitbreiding van 1,5 FTE, die voor de uitvoering van dit programma nodig is, uit de duurzaamheidsreserve te dekken. Afgezien van het feit dat onze fractie van mening is dat juist strategische duurzaamheidsmaatregelen en geen personeelslasten moeten worden gefinancierd uit deze reserve, vinden we het ook niet verdedigbaar dat reserves, die dienen voor incidentele uitgaven, worden gebruikt om structurele formatie-uitgaven te dekken. Onze fractie diende daarom samen met D66 een amendement in, dat het college opriep de formatiekosten op te nemen in de begroting. Naast VVD en D66, stemde ook SGP-CU voor ons amendement, waarmee de oppositie unaniem was. De coalitie stemde tegen en achtte dekking uit de reserve verdedigbaar. Een politieke keuze, die naast creatief en opmerkelijk, ons inziens ook niet verantwoord is. Structurele lasten dienen, zeker in tijden dat gemeentelijke begrotingen overal in Nederland onder druk staan, wat onze fractie betreft namelijk altijd verwerkt te worden in de begroting.

Comments are closed.

Close Search Window