Nieuwkoop|

Op 8 april heeft Fractievoorzitter Tom de Kleer schriftelijke vragen gesteld over het proces om te komen tot nieuwe centrumplannen in Langeraar. Recentelijk heeft de heeft de Gemeenteraad een besluit genomen over de locatie voor het nieuw te bouwen IKC in dit dorp. De basisschool blijft ook in de toekomst in het centrum. Wat de VVD betreft, een goede keuze, omdat we daarmee met een belangrijke dorpsfunctie het centrum levendig houden.

Daarmee zijn we er echter nog niet. Het is nu zaak om voortvarend door te pakken en de kansen die er liggen volop te grijpen. Op 4 maart hebben de heren Otto, Van Driel en Van de Bos een brief geschreven aan de fracties, waarin ze benadrukken dat er na een keuze voor de locatie, een rij aan kansen ligt. Het betreft bijvoorbeeld het wijzigen en vernieuwen van bestaande voorzieningen en het verbeteren van de centruminfrastructuur.

Met name een integrale aanpak, waarin zowel onderwijs, woningbouw, detailhandel, mogelijk horeca, e.a. dorpsvoorzieningen worden meegenomen, staat wat de VVD-fractie betreft voorop. In de kern Langeraar zijn er daarnaast al enthousiastelingen begonnen met denken over de toekomstige centruminvulling, waaronder mensen met strategische grondposities.

Zowel het collegeprogramma als de meest recente programmabegroting geven weinig uitsluitsel over de vraag of, wanneer, hoe en met wie het centrumtraject opgestart gaat worden. Vanzelfsprekend is (ambtelijke) capaciteit en planning een belangrijk gegeven. Daarom vindt de VVD-fractie het bovenal van belang dat er duidelijke verwachtingen worden geschept. Daarom hebben we aan het college de volgende vragen gesteld:

  1. Wanneer gaat u starten met de planvorming voor de nieuw te realiseren school?
  2. Is het college het met de VVD-fractie eens dat het van belang is om een integraal proces in gang te zetten om te komen tot een optimale centruminvulling van Langeraar.
  3. Zo ja; wanneer is het college van plan om hiermee aan te vangen?
  4. Zo ja; hoe wil het college dit proces vorm gaan geven, en wie moeten hier, aldus het college, bij worden betrokken?
  5. Is het college op de hoogte van het feite dat er reeds een groepje bestaat van enthousiaste inwoners, waaronder sommigen met strategische grondposities in het centrum van Langeraar, dat graag aan de slag gaat met meedenken en uitwerken?
  6. Zo ja; gaat u deze mensen betrekken bij het proces?
  7. Hoe gaat u de gemeenteraad betrekken bij de integrale en strategische uitwerking van het centrum van Langeraar?
  8. Wanneer gaat u aanvangen met de visievorming op de locatie bij de sportvelden, nu daar definitief geen school gaat komen? En hoe gaat u dit integraal betrekken bij de verdere planvorming van o.a. Langeraar Noord-West en Langeroost-Oost?

Begin mei verwachten we van het college een antwoord op onze vragen.

Comments are closed.

Close Search Window