Nieuwkoop|

Tijdens de Raadsvergadering op donderdagavond 22 april hebben we aan het college mondelinge vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom de mogelijke huisvesting van Arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Kaag en Braassem.

Zie hieronder onze inleiding en de vragen:

Op berichtte het AD dat de komst van arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge ‘een forse stap dichterbij gekomen is’. Het College van Burgemeester en Wethouders van Kaag en Braassem liet weten hierover een ‘positieve grondhouding’ aan te nemen. Het betreft 144 arbeidsmigranten die gehuisvest worden in de huidige panden, waardoor kan worden volstaan met het gebruik van de kruimelgevallenregeling. Op deze manier is er geen toestemming van de provincie nodig.[1]

Ook in februari 2020 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de (mogelijke) huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kruisweg, dat betrof met name de vraag of de mening van het college van B&W was veranderd nadat de Gemeenteraad van Kaag & Braassem zich erop had beroepen dat huisvesting alleen voor arbeidsmigranten werkzaam in de eigen gemeente voorbehouden zou zijn.[2] Wethouder Elkhuizen had namelijk eerder, in herfst 2019, uitgesproken: We begrijpen dat er veel vraag is vanuit de arbeidsmigranten en ook werkgevers. Ook in onze gemeente is er vraag en daarom hebben we in onze zienswijze gevraagd om een regionale invulling.’[3] Onze fractie ondersteunt die notie, mede gelet op het feit dat er vanuit onze eigen gemeente ook vraag is naar huisvesting en de huisvesting van arbeidsmigranten in onze eigen gemeente ook voorziet in de regionale vraag.

Vraag 4 van onze vragen in maart 2020 luidde: ‘Nieuwkoop heeft aangegeven in te kunnen stemmen met huisvesting aan de Kruisweg mits het een ‘regionale invulling’ krijgt. In hoeverre verandert het standpunt van het college nu aan die voorwaarde niet zal worden voldaan?’ Het college antwoordde: ‘Wij gaan ons beraden op een gemeentelijk standpunt, gezien het feit dat Kaag en Braassem nog geen plan ter inzage heeft gelegd, temeer ook daar de provincie Zuid-Holland nog geen groen licht lijkt te geven.’[4]

Als antwoord op vraag 6 van onze vragen in maart 2020 antwoordde het college: ‘Wij hebben contact gehad met de gemeente Kaag en Braassem over de huidige stand van zaken. Wij zullen door de gemeente Kaag en Braassem op de hoogte gesteld worden zodra een planologische procedure wordt gestart.’[5]

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering op donderdagavond 8 april 2021 deelde wethouder Elkhuizen mee dat het Nieuwkoopse college zich op de situatie aan ’t bezinnen was, en verwees hij naar regionale afspraken voor de huisvesting van arbeidsmigranten (hetgeen hij tevens met zijn collega uit Kaag en Braassem besproken had). Het indienen van een bezwaar behoorde, aldus wethouder Elkhuizen op 8 april, tot de mogelijkheden, afhankelijk van de positie die Kaag en Braassem gaat innemen. Wethouder Elkhuizen had reeds met zijn collega uit Kaag en Braassem gesproken.[6]

  1. Op welke momenten (zowel voor als na de publicatie van het AD-artikel) is er met college van Kaag en Braassem contact geweest?
  2. Heeft u het college van Kaag en Braassem tijdens deze contacten gewezen op het feit dat Nieuwkoop (in lijn met regionale afspraken) voor de huisvesting van arbeidsmigranten een regionale invulling nastreeft? Zo ja; kunt u aangeven in hoeverre het college van Kaag en Braassem vasthoudt aan het alleen voor hun eigen arbeidsmigranten benutten van deze huisvesting?
  3. Nieuwkoop heeft in het verleden aangegeven in te kunnen stemmen met huisvesting van arbeidsmigranten aan de kruisweg indien het ‘een regionale invulling krijgt’. Indien de Gemeente Kaag en Braassem blijft volharden in haar standpunt dat hier slechts arbeidsmigranten uit hun eigen gemeente gehuisvest kunnen gaan worden; wat betekent dat voor uw standpunt m.b.t. deze ontwikkeling? En gaat het college een bezwaar indienen wanneer de huisvesting aan de Kaag en Braassem beperkt blijft tot arbeidsmigranten uit Kaag en Braassem?
  4. Zo ja; op welke manieren poogt u gemeente Kaag en Braassem ervan te overtuigen dat de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kruisweg een regionale invulling moet krijgen, ten einde te voorkomen dat Nieuwkoop een bezwaar gaat indienen?
  5. Heeft het college reeds contact gehad met andere colleges (e.g. Alphen aan den Rijn) over het ‘eigen arbeidsmigranten eerst’ van Gemeente Kaag en Braassem? En zo ja, overwegen deze colleges net zoals Nieuwkoop stappen (e.g. een dialoog met het college van Kaag en Braassem)?

Beantwoording wethouder Elkhuizen:
Wethouder Elkhuizen gaf als antwoord op onze vragen aan dat hij contact heeft gehad met zijn collega wethouder Gerard van As (Alphen aan den Rijn). Beide gemeenten zijn niet tevreden over deze houding van Kaag en Braassem. Nieuwkoop komt in de laatste week van April met een ‘stevige’ brief en voert momenteel het gesprek met Kaag en Braassem. Wethouder Elkhuizen benadrukte dat Kaag en Braassem zich aan regionale afspraken dient te houden. We wachten de brief van het college af!

Het AD publiceerde naar aanleiding van onze vragen het onderstaande artikel:

https://www.ad.nl/alphen/polenhotel-in-kaag-en-braassem-alleen-voor-eigen-arbeidsmigranten-maar-dat-valt-slecht-bij-alphen-en-nieuwkoop~aa151957/


[1] Meer dan honderd arbeidsmigranten aan Kruisweg in Woubrugge | Alphen | AD.nl

[2] Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop, d.d. 28 februari 2020.

[3] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3904920/Manege-moet-plaatsmaken-voor-200-woningen-arbeidsmigranten

[4] Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop, d.d. 28 februari 2020.

[5] Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop, d.d. 28 februari 2020.

[6] Meningsvormende Raad I Nieuwkoop, d.d. 8 april 2021.

Comments are closed.

Close Search Window