Nieuwkoop|

Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de wens van Watersportvereniging Southbeach om een watersportsteiger aan de Zuidplas in Nieuwkoop te realiseren. WSV Southbeach is een actieve vereniging in oprichting op het gebied van kleine watersport, met name surfen. De vereniging heeft inmiddels 80 leden en groeit gestaag. De meest recente aanwas betreft met name Nieuwkoopse jeugd, voor wie de surfsport door de groeiende populariteit steeds aantrekkelijker wordt, o.a. door de opkomst van nieuwe surfvormen als foilen. Men maakt nu gebruik van de Zuidplas, die wat betreft wind, diepte en afmetingen, en het ontbreken van opkomende veenbonken, uitermate geschikt is voor de kleine watersport.

De vereniging is al geruime tijd bezig om een locatie te vinden voor de realisatie van een watersportsteiger aan de Zuidplas. De Zuidplas is namelijk nu slecht toegankelijk. In essentie gaat het hier primair om de aanleg van een steiger, waarbij aanvullende voorzieningen mogelijk complementair zijn, maar niet perse noodzakelijk. Deze voorziening zou niet alleen voor de vereniging zelf moeten worden aangelegd, maar ook andere inwoners die kleine watersport willen beoefenen, moeten bedienen. In omringende gemeenten ontstaan gelijksoortige voorzieningen, bijvoorbeeld aan de Zegerplas, de Reeuwijkse plassen en de Westeinder Plassen.

De gesprekken, die sinds vorig voorjaar ook op bestuurlijk niveau zijn gevoerd, zijn al meerdere malen stukgelopen op praktische bezwaren. In april hebben de initiatiefnemers een verzoek neergelegd m.b.t. de meest zuidoostelijke groene kop van de Zuidhoek. De gemeente heeft toen geoordeeld dat het idee sympathiek is, maar dat de beoogde locatie ongeschikt is. Er zouden betere locaties zijn. Tot op heden hebben initiatiefnemers echter nog niks gehoord.

De VVD-fractie is van mening dat het zeer wenselijk is om te investeren in recreatieve voorzieningen aan en op de Nieuwkoopse Plassen, om de mogelijkheden van kleine watersport optimaal te benutten en deze te faciliteren en om de toegankelijkheid van de Plassen te vergroten, hetgeen ook in lijn is met de recentelijk vastgestelde Nota Recreatie & Toerisme. Onze vragen:

  1. Bent u net zoals de VVD-fractie van mening dat er een proactieve rol voor de gemeente ligt om de beoefening van kleine watersportvormen op de Nieuwkoopse Plassen te faciliteren?
  2. Bent u net zoals de VVD-fractie van mening dat er een proactieve rol voor de gemeente ligt om de toegankelijkheid van de Nieuwkoopse Plassen, ook voor kleine watersportvormen, te vergroten?
  3. Indien uw antwoord op één of beide van bovenstaande twee vragen ja is; hoe gaat u hier invulling aan geven?
  4. Ziet u, redenerend vanuit de recreatieve ambities, kansen om als gemeente te investeren in een watersportsteiger aan de Zuidplas als recreatieve voorziening? Zo niet; waarom niet?
  5. Kunt u nader motiveren waarom u de locatie die door WSV Southbeach is aangedragen niet geschikt acht? Wat zijn uw bezwaren?
  6. De gemeente heeft in haar afwijzing van de locatie Zuidhoek naar voren gebracht dat er betere locaties zouden zijn (aan de Zuidplas); welke locaties betreft dit?
  7. Bent u bereidt om wederom met WSV Southbeach zelf, en mogelijke andere geïnteresseerden in de kleine watersport, om tafel te gaan, om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om op de locatie Zuidhoek een steiger te realiseren, en/of anders alternatieve mogelijkheden te onderzoeken? Zo niet; waarom niet?

Zo ja;

  • Op welke termijn kunt u dit doen?
  • Kunt u de conclusies van deze overleggen met de Raad delen? En op welke termijn?
  • Kunt u tevens een budget (inclusief dekking) en planning voor de realisatie van deze recreatieve voorziening bijvoegen?

Het college heeft vier weken de tijd om onze vragen te beantwoorden.

Comments are closed.

Close Search Window