Nieuwkoop|

Op donderdagavond 1 juli sprak de Gemeenteraad over de financiële stukken, namelijk de Jaarstukken 2020, de Voorjaarsnota 2021 en de Uitgangspuntennotitie. De Gemeenteraad kwam voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Hieronder volgt de spreektekst van fractievoorzitter Tom de Kleer.

Voorzitter. De huidige coalitie gaat nu ruim drie jaar mee. Een goed moment om de balans op te maken. We hebben het coalitieakkoord en het collegeprogramma er bij gepakt, en – onder de streep – leidde dat tot teleurstelling. Op te veel terreinen is er niet – of te weinig – geleverd. In deze raadszaal zijn er de afgelopen jaren veel stukken gepasseerd; visies, dikke nota’s. Stapels papier waar bijzonder veel tijd en geld in is gaan zitten, maar waarvan concrete resultaten uitblijven. Mijn betoog vandaag staat in het teken van die analyse.

Daarvoor is de staat van de woningbouw tekenend. Er worden in 2021, middenin de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, 32 woningen opgeleverd. Voorzitter 32 woningen in alle 13 dorpen in 1 héél jaar. Gemiddeld 2,5 woning per dorp. Hoe kan dat? Kijkend naar het collegeprogramma – pagina 15 – zien we dat vrijwel alle bouwprojecten – iedere keer komt er sluipenderwijs een jaartje bij – worden uitgesteld en uitgesteld.

Des te opmerkelijk is het dat het college nu – pás –  met een plan komt om de woningbouw te versnellen. Voorzitter, dit lijkt indrukwekkend – zeker op de voorpagina van het AD – maar in de praktijk is van ‘versnellen’ geen sprake, het betreft in feite het inlopen van achterstanden. Het college vraagt daarbij om clementie. De opgave is ‘complexer’ ‘vervuild’ en ‘verbreed’. Maar: mijn fractie heeft sinds 2018 meerdere malen aandacht gevraagd voor de ambtelijke capaciteit – zie de opsomming in onze zienswijze woningbouw – maar er werd maar niet aan de bel getrokken door het college zelf. Woningen bouwen is niet eenvoudig, dat begrijpen wij. Maar nu verschuilt het college zich, na drie jaar verantwoordelijkheid, achter een motie van de Raad om te versnellen, terwijl zij zelf de achterstanden zo hoog heeft laten oplopen.

Het college wijst daarnaast ook naar de Raad. Die heeft zoveel ambities, dat de organisatie het niet aankan. Maar, en dat is opmerkelijk, want mijn fractie heeft zichzelf afgevraagd: heeft het college wel eens nadrukkelijk gezegd: raad, de consequentie van deze nieuwe ambitie is, dat – ik noem maar een voorbeeld – honderd woningen later gebouwd worden. Nee nog nooit, en dat rekenen we zwaar. Voorzitter, en daar moeten wij als Raad ook zeker zelf op reflecteren. Vragen wij onszelf en het college vaak genoeg, is dat ene nieuwe project het eigenlijk wel waard, dat de bouw van 100 woningen twee jaar wordt uitgesteld, en die jongeren nog langer in de kou staan.

Maar, terug naar het probleem. Het coalitieprogramma stelde: ‘Serieus bekijken of beschikbare capaciteit zich voldoende verhoudt tot bestaande ambities en taken’. Mijn coalitiecollega’s zagen dat het mogelijk kon gaan knellen. Terecht. Maar die herijking van ambities heeft niet plaatsgevonden. En dat vind ik triest. Daar spreek ik het dagelijks bestuur: het college, op aan. U zit dicht op het vuur. Leest u wel eens uw eigen collegeprogramma, en wat denkt u dan? En, waarom is er geen prioritering, sturing op die prioritering, de planning in relatie tot capaciteit. Ik zou een reactie van de portefeuillehouder RO willen hebben op de ambtelijke capaciteit, en daarnaast zou ik concreet willen weten; er is eindelijk, twee weken geleden, groen licht gekomen voor Ter Aar Noord Oost, hoe gaat de wethouder dit voortvarend oppakken?

Voorzitter nog een paar grote thema’s uit het collegeprogramma waar ik concreet een update over wil van het college, maar waar ik weinig over terug kan vinden in jaarstukken, voorjaarsnota etc.:

Levendige dorpscentra. Een grote prioriteit, van de gehele raad. Drie jaar later, zijn we nog nergens. Het college loopt hopeloos achter op haar eigen collegeprogramma. In november zei ik: ‘De wethouder is bezig met twee centrumplannen. Wij zeggen haar: de verwachtingen zijn hooggespannen. Kom niet aan met poldercompromissen. U zal ballen moeten tonen. Als een olieman aan de slag moeten gaan. Kijk daarbij nadrukkelijk verder dan uw neus lang is, bijvoorbeeld naar publiek-private samenwerkingen.’ Voorzitter, we hebben recentelijk een centrumplan vastgesteld voor Nieuwkoop, te laat, veel te laat, maar goed, er lopen al bepaalde acties – of die zouden er  moeten lopen- , aan de wethouder vraag ik: wat is de stand van zaken van de uitvoering?

Dan Centrum Ter Aar. Dit proces loopt sinds 2019. Het college komt nu opeens tot de conclusie dat de Vlinderlocatie braak komt te liggen, omdat het niet snel genoeg gaat. Maar dat wist u 2 jaar geleden toch ook al? Wat is de stand van zaken? Wanneer kunnen we iets verwachten? Is de wethouder eindelijk bereid om creatief te kijken ook naar andere locaties, en te investeren, risico’s te nemen?

Economie en een goed ondernemersklimaat: het collegeprogramma maakt zeer nadrukkelijk melding van het participeren in de uitvoering van de economische actie-agenda. Onze fractie is benieuwd, kunnen wij een keer een evaluatie verwachten? Wat is er concreet gerealiseerd? En kunt u al concrete resultaten van het ondernemersfonds noemen. Loopt dit naar uw tevredenheid?

Ik sla een brug naar de revitalisatie van bedrijventerreinen. Ik hoor hier niks meer over. Op Bovenland wijzen gemeente en ondernemers al meer dan tien jaar naar elkaar. En wij hadden zo gehoopt dat dit proces van teleurstellingen doorbroken kon worden. Mijn fractie heeft het vorig jaar zomer op de agenda gezet. Toen kwam de wethouder tot het wapenfeit dat ze een paar extra parkeerplaatsen had gerealiseerd. Er werd toen een memo toegezegd, o.a. naar aanleiding van de inhuur van de heer Zwart in dit proces. De memo hebben we nooit gekregen. Mijn fractie wil graag een update over de stand van zaken.

Nog een economiepunt. Huisvesting van arbeidsmigranten. De oorspronkelijke ambitie was dat het beleidskader huisvesting in het voorjaar van 2020 zou worden vastgesteld. Dit schoof op naar het voorjaar van 2021, en is nu vrijwel van onze raadsplanning verdwenen. Graag een update.

Dan voorzitter. De staat van de financiën. We hebben er wel eens beter voor gestaan, en ja, er zijn heel veel externe factoren die daar invloed op hebben. De wethouder doet haar best, onze oprechte complimenten daarvoor. U kent de VVD, onze collega’s kennen de VVD als een partij die zeer veel waarde hecht aan een goede financiële huishouding. Het negatief saldo van de begroting na de Voorjaarsnota bedraagt 9 ton en het meerjarig perspectief is niet rooskleurig. Aan de inkomenskant, doet het college ook onvoldoende haar best. Dat een van grootste grondexploitaties, Buytewech-Noord, rood dreigt te worden, is absurd. Ik heb het mijn collega’s wel eens horen zeggen:  ‘Ja maar de gemeente is geen boekhouder’. Nou, tot op zekere hoogte wel, want volgens mij willen mijn collega’s de belastingen ook niet verhogen. De woonlasten in Nieuwkoop zijn al hoger dan in Kaag & Braassem en Alphen aan den Rijn. Hoe houden we bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing betaalbaar, is mijn vraag? Wij wachten de septembercirculaire af. Maar ik neem alvast een voorschot: als dat tot een negatief beeld leidt, zal mijn fractie het college verzoeken om te komen tot een analyse van bezuinigingsvoorstellen, waarop de Raad een zienswijze kan leveren.

Afsluitend, en dat zeg ik direct tegen mijn collega’s. Je kunt niet altijd én de kool én de geit sparen. Er moeten prioriteiten worden gesteld, en dat kan op meerdere manieren. Door de efficiency van de gemeente door te lichten, ruis weg te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van overdreven en kostbare participatieprocessen. Vinden wij dat ambtenaren hun tijd moeten besteden aan allemaal uitdijende informatiesessie, of vinden wij dat de prioriteit nu vooral moet liggen op het neerzetten van woningen, volumes, voor al die jongeren die nog steeds bij hun ouders wonen? Die discussies willen wij voeren, doormiddel van betere monitoring van resultaten in relatie tot de ambities; de ambities in uw eigen collegeprogramma, en daar komen wij volgende week dan ook op terug. En nu, 8,5 maand voor de verkiezingen, zullen wij ons als VVD Nieuwkoop onverminderd – enerzijds kritisch, anderzijds constructief – blijven opstellen. Met de annotatie dat het tijd wordt voor wat meer VVD in het Nieuwkoopse college.


Comments are closed.

Close Search Window