Nieuwkoop|

Op donderdagavond 8 juli besprak de Raad de visie Sport & Bewegen. Alle partijen concludeerden dat je het moeilijk met dit stuk oneens kan zijn. De coalitie zag hierin dé reden om zonder al te veel discussie met het stuk in te stemmen. Oppositiepartijen VVD, D66 en SGP-CU meenden echter dat het gebrek aan discussie tekenend was voor het feit dat het college geen echte keuzes maakt en slechts een algemene onderlegger over het belang van sport voor de Nieuwkoopse samenleving, aan de Raad heeft voorgelegd. Concretisering van acties, doeltreffendheid van de inzet van middelen voor sportstimulering en mogelijke financiële keuzes, bijvoorbeeld wanneer het de zo optimaal mogelijke verdeling van subsidies betreft, zijn door het college vooruitgeschoven. Belangrijke overwegingen die ons inziens wel terug zouden moeten komen in een visie op sport en bewegen in onze gemeente.

N.a.v. de visie maakt het college zes uitwerkingsplannen, namelijk: Sportpunt Nieuwkoop, Toekomstige behoefte binnensport in Nieuwveen, Businesscase toekomst De Wel, Subsidies accomodaties buitensporten, bewegen in de openbare ruimte en monitoring effecten sport- en beweegbeleid. Dit juicht onze fractie toe, omdat juist deze plannen belangrijke keuzes over het faciliteren en stimuleren van sport en bewegen enerzijds en een gebalanceerd en onderbouwd financieel plaatje anderzijds moeten gaan bevatten ( al hadden we enkele aspecten liever al in de eigenlijke visie sport & bewegen teruggezien ). De discussie over deze uitwerkingsplannen zal gaan plaatsvinden in het najaar. Daarmee eindigde de discussie omtrent de visie sport en bewegen dan ook enigszins in een anticlimax.

Om meer richting te geven diende onze fractie drie amendementen in, om het college op te roepen nog drie extra uitwerkingsplannen te maken. De amendementen zijn onderaan deze pagina opgenomen.

Het amendement uitwerkingsplan integraal subsidiebeleid zinspeelde erop dat het college zou moeten komen met een integrale, weloverwogen en sportbrede kijk op (de hoogte van) subsidies, toewerkend naar gezonde, marktconforme en gebalanceerde subsidie-relaties in de toekomst. Dit amendement dienden we samen in met D66 en SGP-CU. Jammer genoeg haalde dit amendement het niet.

Het amendement uitwerkingsplan sportstimulering ouderen refereerde eraan dat de visie sport en bewegen nog niet concreet genoeg is over de instrumenten die kunnen worden ingezet om meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Dit is wel zeer gewenst, gelet op de demografische ontwikkelingen de komende decennia. Dit amendement dienden we samen met D66 en SGP-CU in, en werd met algemene stemmen aangenomen.

Het amendement uitwerkingsplan bezettingsgraad binnensportaccomodaties riep het college op om in kaart te brengen hoe de bezettingsgraad van binnensportaccomodaties kan worden verhoogd, bijvoorbeeld door betere ondersteuning van verenigingen, tegen de achtergrond dat de breedte van het (binnen)sportaanbod en daarmee ook de bezettingsgraad in de sporthallen terugloopt. Dit is onwenselijk en ligt niet in lijn met de ambities in de visie sport en bewegen, om een breed aanbod te blijven faciliteren. Dit amendement dienden we samen met D66 in. Jammer genoeg haalde dit amendement het niet.

Onze fractie heeft uiteindelijk ingestemd met de voorliggende visie, maar niet zonder in een stemverklaring onze teleurstelling te hebben uitgesproken en vooruit te kijken naar de inhoudelijke bespreking van de uitwerkingsplannen in het najaar.

Comments are closed.

Close Search Window