Nieuwkoop|

Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 8 juli heeft onze fractie tegen de planverkenning voor de locatiekeuze van de nieuw te bouwen school in Nieuwveen gestemd. In de meningsvormende Raad heeft woordvoerder Donja Kooman uiteengezet dat voor de VVD zwaar weegt dat, indien niet voor de locatie De Verwondering gekozen wordt, dit betekent dat er op deze locatie naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren geen woningen kunnen worden gebouwd, terwijl dit wel kan op de huidige (binnenstedelijke) scholenlocaties. Dit komt doordat er met de provincie in het verleden afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheden om buiten de bestaande dorpsgrenzen te bouwen. De locatie de Verwondering viel hier toen buiten en heeft toen de bestemming ‘maatschappelijk’ gekregen. De (on)mogelijkheden van woningbouw zullen nadrukkelijk in het participatietraject worden meegenomen en zwaar worden gewogen, aldus het college. Echter, de VVD-fractie is van mening dat de Raad ook zelf een verantwoordelijkheid heeft, en een beslissing moet durven nemen. Woningbouw heeft hoge prioriteit. Het is volgens onze fractie niet verdedigbaar om het risico te lopen dat een grote locatie voor langere tijd braak liggen. Tegelijkertijd spelen ook krapte op de huidige scholenlocaties (die te krap zijn als hier ook een sportfunctie bij gerealiseerd zal gaan worden) en extra kosten voor tijdelijke huisvesting, wanneer er voor deze huidige scholenlocaties gekozen wordt, een rol. Dat maakt dat onze fractie, alles overwegende, meende dat er genoeg redenen waren om nu al nadrukkelijk voor de locatie de Verwondering te kiezen.

Enkele inwoners in Nieuwveen hebben recentelijk een vierde locatie geopperd. Dit betreft het samenvoegen van functies op het gebied van onderwijs, sport en verenigingsleven op het terrein van Stichting St. Nicholaashoeve en voetbalvereniging Nicolaas Boys. Alhoewel onze fractie dit een zeer interessant voorstel vind, heeft het college toegelicht dat het zeer onzeker is of de school op deze locatie kan worden gerealiseerd, omdat het buiten de BSD ligt en verplaatsing van bestaande (sport)accommodaties tot flinke meerkosten kan gaan leiden.

Comments are closed.

Close Search Window