Nieuwkoop|

Op 18 november stemde de Raad in met het bestemmingsplan Buytewech-Noord. Op basis van dit bestemmingsplan zullen er 290 woningen worden gebouwd. Voorop staat dat dit een unieke woonwijk gaat worden, waar hopelijk veel Nieuwkopers een nieuw thuis kunnen gaan vinden. De planvorming van Buytewech-Noord heeft wel te lang geduurd, en dat is gezien de enorme woningnood een hard gelag voor velen. Het traject Buytewech-Noord is voor de VVD daarom een voorbeeld waarvan we veel moeten leren. Daarom dienden we een motie in. Hieronder volgt de spreektekst van woordvoerder Paul Platen.

Voorzitter. Het woningbouwproject Buytewech-Noord komt planologisch in een afrondende fase. Het is in de voorbereiding een intensief project geweest, een pilot project met participatie vanaf het moment, dat het plan op de tekentafel lag. Een plan in de geest van de nieuwe Omgevingswet, waarin niet alleen het ruimtelijke aspect aan de orde komt, maar ook een groot aantal andere thema’s, waaronder duurzaamheid, natuur en bouwen voor doelgroepen, wordt uitgewerkt. Een uniek plan waar we ook van kunnen leren. Ik ga daar zo dadelijk nader op in.

Een nieuw woningbouwproject leidt tot bepaalde verwachtingen en raakt belangen. Zo ook Buytewech-Noord. Dat hoort erbij. Het is vervolgens van belang hoe je daarmee omgaat, waar mogelijkheden zijn en wat niet kan.

Kortom: het is zaak om een goede belangenafweging te maken, zo nodig knopen door te hakken om te komen tot een zorgvuldige goed onderbouwde besluitvorming.

In dit verband wil de VVD het College én Latei Timpaan mee geven, dat het zetten van een stap naar elkaar toe meer kan opleveren dan het inzetten op een langdurig juridisch geschil, waar zeker de Nieuwkoopse samenleving niets aan heeft.

Ten aanzien van inspreker dhr. Verweij (bewoners Nieuwveenseweg 33 en 35) heeft de VVD met instemming kennis genomen van de toezegging van de portefeuillehouder (op 4 november) om naar zijn plan te kijken nadat Buytewech Noord is afgerond. Wij houden dat in de gaten.

Voorzitter, ik gaf al aan dat Buytewech-Noord een pilot is met het oog op de komende Omgevingswet. Er is daarbij een bijzonder en intensief participatieproces doorlopen. Naar de mening van de VVD is het goed om de aanpak en ervaringen opgedaan met deze participatie te evalueren en de resultaten te gebruiken voor komende bouwprojecten. Met het oog daarop dient de VVD de motie “Evalueren om te leren” in met als verzoek aan het College: op basis van de overwegingen opgenomen in deze motie na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een evaluatie van het participatietraject aan de gemeenteraad voor te leggen. En daarbij de aanbevelingen van de tussenevaluatie van de begeleidingscommissie Buytewech-Noord mee te nemen. Daarmee leren wij van de aanpak en de ervaringen opgedaan met participatie bij dit bijzondere woningbouwproject.

Onze motie werd unaniem door de Raad aangenomen. Voor de VVD een belangrijk signaal dat de Raad scherper moet kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van participatietrajecten.

Comments are closed.

Close Search Window