Nieuwkoop|

Op donderdagavond 18 november stelde de Gemeenteraad vijf uitwerkingsplannen m.b.t. de  visie Sport en Bewegen vast. De visie op Sport en Bewegen was eerder – afgelopen zomer – door de Raad vastgesteld. Woordvoerder De Kleer hekelde toen dat de visie alleen maar algemeenheden bevatte, waar je het eigenlijk niet mee oneens kon zijn, omdat echte keuzes ontbraken.  

Meest in het oog springend was het uitwerkingsplan buitensportaccommodaties. Het college stelde de Raad voor om de huidige subsidiëring van STIBUNI (voetbal) voort te zetten en ook de 6 tennisverenigingen en de hockey op jaarbasis meer te gaan subsidiëren. STIBUNI beheert de voetbalvelden van de 7 voetbalverenigingen in de gemeente. Onze fractie pleit al jaren voor een gelijkwaardige verdeling van subsidies over de buitensporten, die zowel recht doet aan de historie van de drie sporten, het streven om zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten sporten als het streven om subsidies evenwichtiger te verdelen.

De kritiek van onze fractie op het uitwerkingsplan spitste zich er op toe dat de onderbouwing om 50% van de exploitatielasten van deze drie sporten te gaan subsidiëren, volledig ontbrak. Dit leek een uit de lucht gegrepen percentage, slechts gebaseerd op de huidige hoogte van de subsidie voor STIBUNI. Onze fractie heeft meermalen om een vergelijking met andere gemeenten en een nadere analyse van de wenselijkheid om 50% te gaan subsidiëren gevraagd. Jammer genoeg bleef het college hier in gebreken. De Kleer: “En dan ligt vervolgens de afweging voor: stemmen we tegen dit voorstel, omdat we vinden dat het college haar huiswerk onvoldoende gedaan heeft? Of stemmen we vóór, omdat dit in ieder geval een stap in de goede richting is? Onze fractie heeft besloten om voor te stemmen. Er ligt nu in ieder geval beleid. De Nieuwkoopse sporter mag er niet de dupe van worden dat het college er onvoldoende in geslaagd is om dat beleid ook fatsoenlijk te onderbouwen.”

We stemden echter niet in voordat we – samen met D66 – hadden gepleit voor het aanpassen van de voorgestelde subsidieovereenkomst. Het college stelde namelijk voor om de nieuwe overeenkomst pas op 1 januari 2023 in te laten gaan, waardoor de subsidie voor STIBUNI nog een jaar incidenteel zou moeten worden overbrugd en de tennis en hockey nog een jaar zouden moeten wachten. Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop stelden vervolgens voor om ook de tennis en hockey in 2022 incidenteel te subsidiëren. Dit vond onze fractie een arbitraire afweging, omdat dat betekent dat je in feite nog een jaar ‘een pleister zou plakken’, en het verleden heeft geleerd dat we juist daarmee ontzettend moeten oppassen. In een schorsing hebben VVD, D66, SBN en NN de twee amendementen vervolgens in elkaar geschoven, met als resultaat dat – conform ons voorstel – per 1 januari 2022 de nieuwe overeenkomst voor alle drie de sporten ingaat.

Onze fractie was daarnaast zeer te spreken over het uitwerkingsplan over de toekomst van Zwembad De Wel. Uit extern onderzoek blijkt dat nieuwbouw op een andere locatie veel gunstiger is dan een grootschalige renovatie. De Raad stemde vervolgens in met nader onderzoek – inclusief enkele scenario’s – naar nieuwbouw van dit Zwembad.

Over de andere 3 uitwerkingsplannen was onze fractie teleurgesteld. De uitwerkingsplannen sportpunt, bewegen in de openbare ruimte, en binnensport waren op veel terreinen vaag en onvoldoende onderbouwd. Voor het laatste uitwerkingsplan vroeg het college ook budget. Gelet op de teleurstellende onderbouwing stelde onze fractie – andermaal samen met D66 – voor om dit eerst nader te te onderbouwen. In dit laatste werden we alleen door de oppositiepartijen gesteund.

Comments are closed.

Close Search Window