Wonen en omgeving

De leegstand van het Koetshuis moet aangepakt worden
Het Koetshuis in Nieuwkoop staat al jaren leeg. Dit is voor de VVD een doorn in het oog. Het zou ingezet gaan worden als tijdelijke opvanglocatie maar hier is geen sprake meer van. De gemeente moet de woningstichting aansporen om deze locatie te gaan ontwikkelen of te verkopen.

De VVD vindt dat kleinschalige bouwinitiatieven moeten worden ondersteund
We vinden dat inwoners die een plan hebben voor het bouwen van een kleinschalig woningbouwproject meer ruimte moeten krijgen van de gemeente. Onder onze wethouder is de afgelopen periode gestart met het opstellen van richtlijnen hiervoor. Wat de VVD betreft wordt hier voortvarend mee doorgepakt.

De VVD wil concentratie van alle detailhandel-voorzieningen in het centrum van Nieuwkoop rondom het Reghthuysplein
Het handhaven van twee winkelcentra in de kern Nieuwkoop is met het oog op de landelijke ontwikkelingen in de detailhandel niet alleen onrealistisch, maar ook buitengewoon onverstandig. Er moet snel en adequaat ingegrepen worden, het is 5 voor 12. De VVD wil alle detailhandel concentreren in het dorpscentrum rondom het Reghthuysplein, waardoor er een bruisender en toekomstbestendiger centrum ontstaat. Dit beleid is reeds jaren geleden geformuleerd en er moet nú worden doorgepakt. Hiervan gaan uiteindelijk alle ondernemers en inwoners in Nieuwkoop profiteren. Op de locatie van het Kennedyplein komt ruimte vrij waar we nieuwe woningbouw kunnen realiseren. Alvorens hier definitief mee te starten dient een korte en praktische actualisatie plaats te vinden van de bestaande ruimtelijke visie voor het gebied langs de Achterweg. Vervolgens moet zo snel mogelijk gestart worden met de planvorming.

De VVD wil dat verpaupering wordt bestreden
Binnen de gemeente zijn er verschillende plekken die er vervallen bij liggen. Deze plekken zijn een doorn in het oog en kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Wat de VVD betreft moeten deze locaties in kaart worden gebracht. Eigenaren van locaties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden.

De VVD wil een integrale visie op het centrum van Nieuwveen
Het “grasveld” aan de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen ligt al veel te lang open, terwijl dit een mooie locatie in het centrum is met veel kansen. Wat de VVD betreft wordt het dan ook tijd dat hier ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Het is belangrijk dat hier een duidelijke visie aan ten grondslag ligt waar inwoners en andere stakeholders goed bij betrokken worden. Uitgangspunt bij het formuleren van deze visie moet zijn dat bestaande knelpunten in het centrum zo goed mogelijk worden opgelost. Mocht de huidige regelgeving voor woningcorporaties belemmeringen met zich meebrengen, dan dient de gemeente zich actief in te zetten om daar -al dan niet in samenwerking met private partijen- een oplossing voor te bieden.

De VVD wil een schone en goed onderhouden leefomgeving
We vinden het onacceptabel dat onkruid tot op kniehoogte staat. Er zal een passende en betaalbare oplossing moeten komen om het verbod op voorheen gebruikte verdelgingsmiddelen te compenseren. De VVD moedigt hiervoor nieuwe initiatieven zoals beheer door eigen medewerkers van de gemeente en zelfbeheer in de wijk aan.

De VVD wil een visie op Ter Aar: optimale herontwikkeling van de ‘Vlinderlocatie’
Op de locatie van de Vlinder komt veel ruimte vrij en wat de VVD betreft biedt dat veel kansen. De VVD waakt ervoor om zomaar wat in te tekenen en vindt dat er een integrale stedenbouwkundig-planologische visie moet worden ontwikkeld om te komen tot de invulling hiervan. Er zijn verschillende over het dorp verspreide functies die in dit gebied ingeschoven kunnen worden zodat het centrum van Ter Aar wordt versterkt. Een integrale aanpak is daarom nodig.

De VVD wil leges voor vergunningen verlagen
Vergunningen worden wat ons betreft verstrekt tegen de kostprijs. We gaan er daarbij vanuit dat het daarop gerichte werkproces doelmatig is, zodat de kostprijs laag kan blijven. Voor bouwvergunningen die bijdragen aan gemeentelijke doelen (bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid of zelfredzaamheid) bieden we aantrekkelijke legestarieven aan. Inwoners die een uitspraak willen van het gemeentebestuur over de beleidsmatige haalbaarheid van een bouw- en/of gebruikswens, moeten niet met onnodige financiële drempels geconfronteerd worden, zoals het heffen van leges voor uitspraken op principe-verzoeken.

De VVD wil meer bouwen voor specifieke doelgroepen
De VVD vindt het van belang dat het woningaanbod aantrekkelijk blijft voor alle bevolkingsgroepen en aansluit op de behoefte. Om jongeren te behouden is het essentieel om te bouwen voor starters. Daarnaast blijft ook het aantal zelfstandig wonende ouderen toenemen. Voor deze groep moeten we zoveel mogelijk levensloopbestendig bouwen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. We kijken dan niet alleen naar nieuwbouw, maar komen ook met creatieve oplossingen zoals het ombouwen van leegstaande panden.

De VVD wil permanente bewoning op de zomerparken ondersteunen
De VVD wil dat permanente bewoning op de zomerparken wordt vrijgegeven; de instemming van de provincie is hiervoor van belang. De gemeente is aan zet om er samen met de regio voor te zorgen dat permanente bewoning geen nadelig effect heeft op het aantal woningen dat de gemeente jaarlijks mag bouwen. Ook mag legalisering van de bestaande parken niet ten koste gaan van de gemeentelijke ambities op recreatief gebied en dient de veiligheid op de zomerparken geborgd te blijven.

De VVD wil woningbouw slim en eerlijk verdelen over de gemeente
De VVD vindt het belangrijk dat alle kernen van onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijven. Dit doen we door nieuwbouw te verspreiden over de gemeente op een manier die zowel recht doet aan de vraag als aan de aansluiting op gemeentelijke voorzieningen. Concreet betekent dit dat we creatief blijven kijken naar locaties voor toekomstige ontwikkelingen die goed aansluiten bij het dorpskarakter. We willen daarbij groene gebieden zoveel mogelijk behouden zodat het landelijk en open karakter van de gemeente bewaard blijft. Verdere ontwikkelingen van bijvoorbeeld Driekoppenland, Buytenwech en Vivero sluiten daar wat ons betreft goed bij aan. Ook moeten de schaarse bouwmogelijkheden in Nieuwkoop optimaal benut worden. Daardoor kan een zo groot mogelijk deel van de toekomstige generatie in het eigen dorp blijven wonen.

De VVD zet in op meer doorstroming, in plaats van meer sociale huur
De VVD vindt het niet realistisch om vast te houden aan een minimaal aantal te bouwen sociale huurwoningen. Er worden de komende jaren veel sociale huurwoningen neergezet en daarnaast neemt het aantal statushouders dat een woning zoekt af. Inzet kan volgens de VVD veel beter gericht zijn op het aanmoedigen van doorstroming. Dit betekent dat er met name relatief veel betaalbare woningen voor starters moeten worden gebouwd en in het daarop volgende segment van doorstroming.

Verkeer en bereikbaarheid

De VVD wil de veiligheid van fietsers verhogen
De VVD wil hiervoor een derde fietserstunnel in de kern Nieuwkoop, zodat ook de Oranjewijk beter ontsloten is en kinderen veilig naar school kunnen. Daarnaast moet er blijvend worden ingezet op een veilige oplossing voor de Zevenhovenseweg en op een oplossing voor de kruising van de N231 en de Achttienkavels.

De VVD wil doorgaand (vracht)verkeer zoveel mogelijk uit de kernen weren
Over veel van onze wegen gaat doorgaand verkeer. Veel van deze wegen zijn hier niet (meer) op berekend en dat levert vaak onveilige situaties op. De gemeente moet samen optrekken met de regio en de provincie om dat verkeer met slimme oplossingen om te leiden. Ingezet moet worden op een structurele oplossing voor wegen zoals de Westkanaalweg. De mogelijkheid om de N231 om Nieuwkoop heen te leggen, op middellange termijn, dient onderzocht te worden, in combinatie met de ruimtelijke afronding van het woongebied.

De VVD wil verbindingen met het noordoosten en oosten op de agenda zetten
De VVD vindt dat de verbinding van onze gemeente met de regio’s Utrecht en Amsterdam kan worden verbeterd. Een betere aansluiting naar de omgelegde N201 ten oosten van Uithoorn is vrij eenvoudig te realiseren, door verbetering van het tracé tussen de brug bij De Hoef en de nieuwe rotonde bij Amstelhoek. Het verzakte wegdek van De Ringdijk Tweede Bedijking is toch binnen afzienbare tijd aan reconstructie toe. Hiervoor dient overleg gevoerd worden met de wegbeheerder(s) en de betrokken provincies.

De VVD wil zoeken naar creatieve oplossingen voor ov-verbindingen
De provincie is van plan busverbindingen te intensiveren en te versnellen. Niet alle kernen in onze gemeente zijn aantrekkelijk voor deze lijndiensten. Wat de VVD betreft moeten we inzetten op creatieve oplossingen die een goede aansluiting op knooppunten en provinciale wegen mogelijk maken. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende en faciliterende rol en moet nauw samenwerken met de provincie om aanspraak te maken op budgetten die hiervoor zijn vrijgemaakt. Concreet denken wij aan het invoeren van een Interliner over de N231 en opheffing van het “boemelbusje” door de dorpen. Het OV wordt hiermee een stuk sneller en aantrekkelijker en de verkeersveiligheid in de dorpen wordt belangrijk vergroot.

Zorg en welzijn

De VVD staat voor betaalbare ‘zorg op maat’ van hoge kwaliteit
Dit kan alleen door echt goed aan te sluiten op iemands behoeften. Enerzijds doen we dat door het gemeentelijk loket op een persoonlijke en laagdrempelige manier te laten functioneren, bijvoorbeeld met huisbezoeken. Anderzijds door de inzet van een cliëntondersteuner die de behoeften goed in kaart brengt en de belangen van de cliënt optimaal behartigt.

De VVD wil dat mensen in de bijstand gestimuleerd worden een steentje bij te dragen
De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Wij willen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan om zo weer op eigen benen te staan. Sommige mensen blijven vrijwillig in de bijstand omdat ze niet gemotiveerd zijn om te werken. Om dit te voorkomen, willen we dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht worden een opleiding te volgen of om aan de slag te gaan voor de gemeenschap. Zo draagt iedereen zijn steentje bij en zorgen we dat mensen niet in een sociaal isolement belanden doordat ze geen werk hebben.

De VVD wil Jeugdzorg die problemen snel herkent en oplost
De spin in het web is wat ons betreft het centrum van Jeugd en Gezin. Hieromheen bevindt zich een heel scala aan organisaties die met jongeren werken, variërend van professioneel tot vrijwillig. De uitdaging is om al die organisaties met elkaar te verbinden, zodat problemen snel herkend en doorgegeven worden. Het rijk verlaagt de budgetten voor de jeugdhulp sneller dan de efficiëntie-slag die in samenwerking met andere gemeenten in de regio gemaakt wordt. Wat de VVD betreft is realisatie van de zorg binnen de budgetten in principe het uitgangspunt. Hierbij moeten we echter realistisch zijn en kunnen we niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden.

De VVD wil werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengen
Mensen die werkloos zijn en graag weer aan het werk willen, moeten we goed ondersteunen. Hiervoor moeten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar verbonden worden. Onze wethouder heeft in 2017 een site in het leven geroepen om te zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter gaan vinden. De VVD zet zich in voor een gemeente die nadrukkelijk aan een goede verbinding tussen werkzoekende en werkgever blijft bijdragen want hier valt voor beiden veel te halen.

De VVD wil zorg dichtbij in de wijk
Voor de VVD betekent dit dat we kijken naar mogelijkheden om in de wijk plekken te realiseren waar ouderen met servicegerichte zorg kunnen wonen. Op een kleinschalige manier en dichtbij hun familie. In onze gemeente hebben we daarnaast ook veel mantelzorgers die zorgen voor hulpbehoevenden in hun omgeving. Deze mensen doen dit werk vaak langdurig en onbetaald en zijn wat ons betreft echte helden die we goed moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen waar nodig de weg te wijzen door de vele regelgeving.

De VVD zet in op minder bureaucratie en een efficiëntere uitvoering
Op deze manier kunnen mensen sneller en beter geholpen worden. De gemeente werkt daarom samen met aanbieders die laagdrempelige zorg kunnen leveren en hierdoor goed aansluiten op de zorgbehoefte van mensen. Voor mensen die in staat zijn om hun eigen zorgvraag te regelen is het PGB een goede mogelijkheid. Voor de VVD is zelfredzaamheid een belangrijk uitgangspunt en dit past daarin. We zien dan ook graag dat de gemeente mensen hier goed en objectief over adviseert.

Onderwijs en Cultuur

De VVD wil dat bij de realisatie van IKC’s de wensen van de school centraal staan
Wat de VVD betreft gaan bij de realisatie van IKC’s de wensen en visie van de school vooraf aan tekeningen en berekeningen van de gemeente. De visie op onderwijs is wat de VVD betreft altijd het startpunt.

De VVD wil doorpakken met de realisatie van IKC’s in de kernen
De komende jaren worden integrale kindcentra in de kernen Ter Aar en Zevenhoven gerealiseerd. Wat de VVD betreft, wordt er ook zo snel mogelijk gestart met IKC’s in Langeraar en Nieuwveen. Bij de ontwikkeling van IKC’s moeten kansen tot het creëren van toegevoegde waarde worden gepakt. Niet dat organisaties alleen ruimtelijk bij elkaar in een gebouw zitten, maar elkaar daardoor juist versterken. De VVD ondersteunt dan ook de gedachte dat IKC’s multi-inzetbaar moeten zijn. Wat de VVD betreft moeten kleine (sport)verenigingen en organisaties die zoeken naar locaties, betrokken worden bij de planvorming. Niet praten over elkaar, maar met elkaar.

De VVD zet zich in voor een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
De gemeente moet blijven investeren in een duurzame relatie tussen onderwijs en ondernemers om een zo soepel mogelijke overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te ondersteunen. Er is veel werk in het praktijk- en techniekonderwijs. Door het creëren van stageplekken en het uitlichten van de arbeidsperspectieven in het vakgebied wordt het aantrekkelijker voor jongeren om te zoeken naar banen in deze kansrijke sector. Inspraak van ondernemers op het vakaanbod en leerplan is daarbij van groot belang.

De VVD ziet een innovatieve rol van het bibliotheekwerk in de toekomst
De bibliotheek heeft de afgelopen jaren een transitie ingezet omdat de traditionele rol niet meer voldoet. Naast de leesfunctie ligt de focus op digitale vaardigheden voor ouderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Intensieve samenwerking met scholen in de diverse kernen verdient alle steun ter versterking van de sociale functie van scholen en anderzijds ter besparing van kosten.

De VVD vindt dat horecaondernemers de ruimte moeten krijgen
De VVD houdt niet van betutteling. We willen inwoners en ondernemers de ruimte geven om evenementen en andere activiteiten die goed zijn voor de samenhang in het dorp te organiseren. Regelmatig is er sprake van te veel regeldruk waardoor het aanvragen van vergunningen vaak een grote administratieve last wordt. Wat de VVD betreft lichten we ons vergunningenstelsel door en vereenvoudigen we, waar mogelijk, de procedures.

De VVD wil alle Nieuwkoopse kinderen aan het sporten
De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sport is naast essentieel middel voor een vitaal leven, ook nog eens een uitstekend sociaal bindmiddel. De VVD vindt dat sport en onderwijs elkaar vaker zouden moeten opzoeken omdat ze elkaar kunnen versterken. De gemeente moet hierin een faciliterende rol spelen door verbinding tussen deze twee aan te moedigen. Ook zien wij graag dat lokale mogelijkheden voor schoolzwemmen onderzocht worden.

De VVD wil dat de recreatieve mogelijkheden van de Plassen worden benut
Het toegankelijk maken en houden van onze Plassen is belangrijk. De Nieuwkoopse Plassen moeten open blijven en de Langeraarse Plassen moeten makkelijker toegankelijk en interessanter voor recreatie worden. De VVD wil zich inzetten voor recreatieve mogelijkheden bij de Langeraarse Plassen, zoals een strandje, net als bij het Meijepark. Het belangrijkste is dat de bereikbaarheid van zowel de Nieuwkoopse als de Langeraarse Plassen wordt verhoogd, door bijvoorbeeld een sluisje, boothelling of het uitdiepen van toegangssloten.

De VVD wil een verbinding tussen Ringdijk en Argonnepark in Ter Aar onderzoeken
De VVD wil dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om de Ringdijk en het Argonnepark met elkaar te verbinden. Dit levert veel wandel- en fietsmogelijkheden op.

De VVD wil meer voorzieningen voor jongeren
De VVD ziet dat vooral de leeftijdsgroep van 13-17 jaar tussen de wal en het schip valt. Vaak zien we dat deze groep niet echt een plek heeft en daardoor soms op straat gaat hangen. De VVD vindt dat gemeente en ondernemers samen moeten optrekken om mogelijkheden voor deze doelgroep te bedenken. We denken dan bijvoorbeeld aan een jongerencentrum en outdoorvoorzieningen voor bijvoorbeeld freerunning. Een nauwere samenwerking tussen verenigingen biedt ook veel kansen, wat de gemeente -waar mogelijk- moet bevorderen.

De VVD wil verenigingen beter ondersteunen
De VVD is trots op de vele verenigingen die de gemeente rijk is en vindt dat we deze goed moeten ondersteunen. Er is dringend behoefte aan een verenigingsloket waar verenigingen hun vragen over zaken als vrijwilligersbeleid, VOG’s, huisvesting en subsidies kunnen neerleggen. De realisatie van dit loket wordt echter telkens uitgesteld en het wordt tijd dat hier vaart mee wordt gemaakt. Subsidies krijgen is wat de VVD betreft geen gewoonte maar een blijk van waardering en in beginsel altijd tijdelijk van aard. Van verenigingen en andere organisaties vragen we dat ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Verenigingen die een grote bijdrage leveren, mogen dan ook extra worden gewaardeerd.

De VVD zet in op stimulering van álle sporten, hoe meer diversiteit in het aanbod, des te beter
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de voetbalcomplexen in de gemeente; er is veel gerealiseerd en daar zijn we heel blij mee. Daarnaast vinden we dat de gemeente ook zeker moet investeren in zoveel mogelijk andere sporten. De hockey- en tennisverenigingen hebben gevraagd of zij net als de voetbal een vergelijkbare beheerconstructie voor hun complexen kunnen krijgen. De gemeente moet dit -en mogelijke andere initiatieven van nauwe samenwerking tussen sportverenigingen- ondersteunen en de mogelijkheden onderzoeken.

De VVD vindt dat de gemeente altijd kritisch moet zijn op eigen functioneren
Wat de VVD betreft moet de overheid altijd kritisch kijken naar de manier waarop het zelf functioneert. De VVD wil het functioneren van de ambtelijke organisatie (laten) doorlichten en onderzoeken of het organisatiemodel uit 2007 voldoet qua inhoudelijke output en qua efficiëntie. Nu er 11 jaar is verstreken sinds de herindeling is het hoog tijd om te evalueren en waar nodig te herijken.

De VVD wil dat er gestopt wordt met onnodige projecten en uitgaven
De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten opgestart waarover de VVD op voorhand al had gezegd dat het resultaat niet tegen de kosten op zou wegen.

De VVD wil een andere positie ten opzichte van de dorpsraden
Waar de dorpsraad nu is ingericht als informatiemiddel voor het college zien wij veel in meer contact tussen dorps- en gemeenteraad, zodat signalen uit de dorpen beter door kunnen komen.

De VVD wil samenwerking tussen inwoners en gemeente om veiligheid te verhogen
Door inwoners en ondernemers te betrekken bij het vergroten van onze veiligheid bereiken we snellere en betere resultaten. Goede initiatieven vanuit de samenleving moeten door de gemeente worden ondersteund, zoals WhatsApp groepen. Op deze manier kan de heterdaadkracht vergroot worden en kan schade en vernieling eerder op de dader verhaald worden. De VVD zet zich daarnaast in voor de lancering van een gemeentelijke meldingsapp die reeds in enkele omliggende gemeenten met succes is ingevoerd.

De VVD zet in op lastenverlaging voor onze inwoners en ondernemers
Het eigen huis mag wat de VVD betreft geen melkkoe zijn voor de gemeentekas. Stijging van de OZB moet beperkt en passend blijven. Daarnaast kan naar ons idee het hele landschap van tarieven en vergunningen eenvoudiger en goedkoper. We willen onderzoeken of structurele verlagingen van de tarieven mogelijk is door een sobere en doelmatige inrichting van organisatie en werkprocessen, waarbij sturen en werken vanuit inhoud centraal moet staan. Kostendekkendheid blijft voor ons altijd het uitgangspunt.

De VVD zet in op slimme samenwerking in de regio
Nieuwkoop is geen grote gemeente en moet daarom samenwerken met andere gemeenten in de regio. Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ook praktisch omdat verschillende producten veel goedkoper kunnen worden ingekocht. De VVD is hier logischerwijs voorstander van, maar vindt dat we grip moeten houden op deze samenwerkingen. De regie moet te allen tijde bij de opdrachtgever blijven en niet bij het samenwerkingsorgaan. Net zoals in onze eigen gemeente vinden we het niet reëel als geld wordt uitgegeven aan zaken waar we niet achter staan, en dus blijven we hier streng op toezien.

De VVD vindt dat we agrariërs en tuinbouwers moeten koesteren
Wat de VVD betreft horen agrariërs en tuinbouwers in onze gemeente thuis. Plannen waarbij agrarische ondernemers die hun beroep uitoefenen potentieel kunnen worden benadeeld door ontwikkelingen buiten de agrarische sector, zijn wat ons betreft dan ook alleen aan de orde als kan worden aangetoond dat de agrarische activiteiten er – blijvend – niet door worden beperkt.

De VVD wil bestaande bedrijventerreinen revitaliseren
We vinden het van belang om nauw met ondernemers op te trekken bij onze huidige bedrijventerreinen. Door ondernemers wordt gevraagd om duidelijkere kaders en meer ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast moeten er oplossingen komen voor plaatselijke parkeerproblematiek en moet het aanzicht aantrekkelijker worden. Hier moet de gemeente wat de VVD betreft een ondersteunende rol spelen. Bovenal verwachten we initiatief vanuit de ondernemers zelf en daarom stimuleren we parkmanagement op de terreinen, bijvoorbeeld middels de toepassing van Bedrijven Investeringszones. Met de uitgifte van Schoterhoek 2 is er geen industrieterrein meer beschikbaar. Een inventarisatie voor toekomstige bedrijfslocaties of uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen is dan ook in de komende periode noodzakelijk.

De VVD wil dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen
Wat de VVD betreft wordt er voortvarend doorgepakt met het uitvoeren van de economische actie-agenda. We willen investeren in het ondernemersklimaat door de gemeentelijke belastingen te verlagen en administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Lokale ondernemers willen we kansen bieden en daarom moeten we transparant zijn over gemeentelijke werkzaamheden en leveringen zodat lokale ondernemers mee kunnen aanbieden bij de levering van goederen en diensten. Het opzetten van een ondernemersloket met een adequate organisatie is een noodzaak om de ondernemers op een juiste manier te bedienen.

De VVD wil grenzen stellen aan de overdreven natuurregelgeving
Natuurbeheer en -regelgeving is noodzakelijk voor het behoud van de mooie en unieke natuur die wij in onze gemeente hebben. Wat de VVD betreft slaat dit soms echter te ver door waardoor ondernemers onnodig in hun mogelijkheden worden beperkt. Ondernemers die bijvoorbeeld de recreatieve mogelijkheden in onze gemeente naar een hoger niveau willen brengen, moeten niet worden opgezadeld met allerlei onnodig beperkende regelgeving. Daarnaast is het polderlandschap wat ons betreft ook natuur. Wij zijn van mening dat terughoudend moet worden omgegaan met het transformeren van onze mooie polders en waardevolle weidevogelgebieden naar natuurgebied.

De VVD wil investeren in toekomstbestendige detailhandel
De detailhandel in onze dorpen staat onder druk. Er ligt hier dan ook een belangrijke rol voor de politiek. Stilzitten is er wat de VVD betreft niet meer bij. De VVD is van mening dat er een actieplan opgesteld moet worden en voor de uitvoering hiervan moet er een gemeentelijk fonds worden ingericht. Het centreren en centraliseren van detailhandel in onze A-kernen is daarbij in onze ogen ook onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat de winkelgebieden in de toekomst krachtig blijven.

De VVD ondersteunt het klimaatakkoord: wij zijn in 2050 klimaatneutraal
Het Rijksbeleid wordt door ons overgenomen. In de gemeente gaan we ons energieverbruik beperken door de bouw van energie-neutrale gebouwen, optimale isolatie, het gebruik van restwarmte en terugwinning van warmte. Wat de VVD betreft is nieuwbouw voortaan gasloos en moedigen we nul-op-de-meter bouwen aan. Verduurzaming kun je als gemeente niet alleen doen, en daarom werken we samen in de regio.

De VVD wil doelmatig afvalbeleid voor zowel het milieu als de kosten
In de gemeente moet de afvalscheiding verbeterd worden. De keuze is op dit moment DIFTAR of nascheiding. De verschillen dienen goed onderzocht en afgewogen te worden. De uiteindelijke keuze zal uiteindelijk gemaakt moeten worden door punten als duurzaamheid, haalbaarheid en kostenaspect af te wegen. Wat de VVD betreft hoeven de kosten voor een wijziging van het systeem niet hoger uit te vallen.

De VVD wil een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft bij verduurzaming
We zorgen voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen waaronder de scholen en sporthallen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het energieneutraal maken van onze gemeentelijke gebouwen. Gemeentelijke voertuigen schakelen over op elektriciteit. We ondersteunen bedrijven die stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. Voor bestaande woonwijken wordt, per wijk, onderzocht welke praktisch uitvoerbare mogelijkheden er zijn voor energiebesparing/overschakeling op duurzame energie.

Comments are closed.

Close Search Window