Nieuwkoop|

Met deze brief willen we als fractie terugblikken op het eerste jaar van deze raadsperiode. Waar hebben we ons zoal voor ingezet, waarom hebben we bepaalde standpunten ingenomen en hoe gaan we als fractie te werk? Tevens willen we alvast het vizier vooruitwerpen en daar willen we u, als leden, meer bij gaan betrekken.

Verkiezingsuitslag en formatie

De verkiezingsuitslag was goed: we wonnen een zetel met ongeveer anderhalf keer zoveel stemmen als in 2014. Uiteraard hadden we gehoopt op de vijfde zetel, en tot op zekere hoogte was dat ook zeker mogelijk. Als één van de vier grote partijen, die tegelijkertijd het meest gewonnen had, hadden we voor de coalitieonderhandelingen een goede uitgangspositie. De inzet van de VVD was een coalitie gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen die een trendbreuk zou bewerkstelligen met het herhaaldelijk ‘inwisselen’ van partijen de afgelopen jaren. Voor een omslag in de bestuurlijk cultuur van de afgelopen jaren had een coalitie met CDA, VVD en Natuurlijk Nieuwkoop wat ons betreft het meest voor de hand gelegen. Er is in goed onderling vertrouwen zowel inhoudelijk als op relationeel vlak met deze partijen gesproken, en het leek hier dan ook op uit te gaan komen.

We waren dan ook teleurgesteld dat informateur Vrugt deze coalitiesamenstelling als tweede optie had aangemerkt. De samenstelling met SBN, het CDA en Natuurlijk Nieuwkoop had volgens hem de voorkeur omdat een samenwerking van SBN en de VVD volgens hem bij beide partijen onvoldoende draagvlak genoot. We hebben het CDA en Natuurlijk Nieuwkoop bij de aanstelling van het college dan ook ‘zwakke knieën’ verweten, want, waar zij in eerste instantie, net zoals de VVD, van mening waren dat een college zonder SBN goed zou zijn voor de bestuurlijke cultuur, bleek dat uiteindelijk een loze belofte. 

De fractie

Als fractie hebben we de ambitie geformuleerd om een proactieve houding in te nemen: niet louter agendavolgend maar ook zelf actief onderwerpen aandragend. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we als grootste oppositiepartij een verantwoordelijkheid hebben om scherp te zijn wanneer daar om gevraagd wordt, maar om ons tegelijkertijd ook altijd redelijk en constructief op te stellen. We zijn onze eerst fractievergaderingen gestart met veel gasten die op verschillende thema’s met ons van gedachten hebben gewisseld over problemen in de gemeente. Deze lijn willen we doorzetten: de VVD moet bij uitstek de partij zijn waar inwoners kunnen aankloppen om gehoord te worden.

Op 11 juli 2018 presenteerde het college haar collegeprogramma. Waar we ons op inhoudelijk vlak goed konden herkennen in veel van de geformuleerde beleidsdoelstellingen, misten we een gedegen financiële doorrekening, en op grond van dat laatste hebben we dan ook niet met het programma ingestemd.

De komst van de Vomar

Het dossier dat de meeste aandacht heeft gekregen het afgelopen jaar was zonder twijfel dat van de komst van de Vomar achter de Intratuin in Ter Aar. Nadat de raad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit had genomen om de ontwikkelingen op deze locatie voor maximaal een jaar te vertragen, werd in oktober door de nieuwe wethouder een compromis met ontwikkelaar Hoorne voorgesteld. De Vomar zou in dit compromis op de vrijkomende locatie van sporthal de Vlinder komen. Het voordeel van dit scenario zou zijn dat de Vomar zich in het huidige centrum zou vestigen waardoor alle detailhandel geconcentreerd kon blijven. Echter, doordat er zwaarwegende bijkomende nadelen zouden gaan ontstaan heeft de VVD als enige in oktober tegen de verdere uitwerking van dit scenario gestemd. Tegen het einde van 2018 begonnen zowel ondernemers, dorpsraad als verkeerswerkgroepen zich ook tegen het voorgestelde scenario te verzetten: er zou een gevaarlijke verkeerssituatie gaan ontstaan, er zou vrijwel geen binding zijn met het huidige centrum, en er zou zijn simpelweg te weinig ruimte zijn op de locatie van de Vlinder, hetgeen in lijn lag met onze bijdrage in oktober. Vervolgens heeft de raad door deze maatschappelijke druk in januari besloten te stoppen met de uitwerking van dit scenario. De VVD heeft toen, jammer genoeg alleen gesteund door SGP-ChristenUnie, gepleit voor het starten van een rechtszaak. De slagingskans hiervan werd door ons, gesteund door juridische adviezen, als redelijk ingeschat (hetgeen recentelijk is bevestigd door een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het niet toestaan van detailhandel buiten het centrum van Appingedam). Bij winst van de rechtszaak zou de gemeente een zeer fors planschadebedrag moeten betalen. Wat ons betreft zou dit bedrag echter opwegen tegen de grote maatschappelijke, verkeerskundige, en economische schade die waarschijnlijk door de vestiging van een nieuwe supermarkt zal gaan ontstaan. Op 4 juli lag er een nieuw bestemmingsplan voor om de bestemming, voornamelijk op de locatie van de Intratuin te beperken tot de huidige functie van tuincentrum, om mogelijke negatieve toekomstige ontwikkelingen te voorkomen. De raad heeft unaniem met het collegevoorstel ingestemd om dit bestemmingsplan niet vast te stellen. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan konden we een vestiging van de Vomar en tevens drie mogelijke andere zaken in het tweede pand van Hoorne niet meer voorkomen. Vervolgens heeft onze fractie de kans dat er ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden op de locatie van de Intratuin, de aard van deze mogelijke ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op het centrum en de verkeerssituatie en de hoogte van het planschadebedrag tegen elkaar afgewogen en kwamen ook wij tot de conclusie dat het verstandig was het bestemmingsplan niet vast te stellen. De toekomstige inspanningen van de VVD zullen erop gericht zijn om te werken aan een integraal en toekomstbestendig centrumplan voor de kern Ter Aar, met speciale aandacht voor de vrijvallende Vlinderlocatie, en het garanderen van de verkeersveiligheid, o.a. op de Kerkweg.

Het Regthuysplein

Een ander dossier op het gebied van detailhandel waar veel van onze aandacht naar uit is gegaan betreft de toekomst van de winkelcentra in Nieuwkoop. In verkiezingstijd hebben wij als enige partij gesteld dat er in Nieuwkoop uiteindelijk nog maar plek zou zijn voor één winkelcentrum. Dit standpunt hebben we ingenomen omdat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat in een dorp van deze omvang het belangrijk is dat alle winkels geconcentreerd worden; om het centrum bruisend te houden en het winkelaanbod op peil. Jammer genoeg is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden dat met name de situatie op het Regthuysplein schrijnend is. Meerdere malen hebben we gepoogd om de urgentie van dit dossier te benadrukken en onmiddellijke actie hoog op de agenda te krijgen. Gelukkig is recentelijk de langverwachte centrummanager aangesteld die grote slagen zal moeten gaan maken. In juni heeft de raad, op initiatief van de VVD, met zowel de centrummanager als de wethouder gesproken over de taken en verwachtingen van de centrummanager. We hebben duidelijk gemaakt dat de tijd van ‘pappen en nathouden’ over is, er snel geïnvesteerd zal moeten worden en daarbij nadrukkelijk gesteld dat de raad, als orgaan met budgetrecht, in stelling zal moeten worden gebracht over hierover te praten. De VVD is ervan overtuigd dat om het centrum van Nieuwkoop te redden er fors geïnvesteerd zal moeten worden, hopelijk de rest van de raad ook.   

Afvalbeleid                        

Recentelijk heeft de raad ingestemd met een nieuw afvalbeleid. Namelijk het systeem van ‘Tarief Differentiatie’, waarbij inwoners gaan betalen voor iedere keer dat zij hun restafvalcontainer langs de weg zetten. Het toekomstige afvalbeleid heeft de afgelopen jaren voor veel discussie gezorgd, met name in onze partij. Na-scheiding, voornamelijk van PMD, wat hoofdzakelijk in steden wordt toegepast, zou volgens velen veel efficiënter zijn. Het klopt dat technieken voor na-scheiding steeds efficiënter worden. Na-scheiding van PMD zorgt jammer genoeg ook voor een slechtere scheiding van o.a. GFT en papier en was bij onze regionale afvalwerker Cyclus een zeer ongunstige optie, hetgeen zou leiden tot een verdere stijging van de tarieven. Als fractie vonden we het erg positief dat, ondanks het feit dat we in de oppositie zitten, we een belangrijke rol hebben kunnen spelen in het aanpassen van het oorspronkelijke collegevoorstel. De derde container zal nu voor PMD worden ingezet, een vierde container voor papier is voor ieder huishouden optioneel. Ook zal er geen extra drempel worden opgeworpen voor het inleveren van afval bij het afvalbrengstation en zal er op korte termijn na de invoering een gedegen evaluatie van het systeem komen, bijvoorbeeld over de verwachte relatief hogere kosten voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse containers.

Verkeerskundige knelpunten

In verkiezingstijd hebben we zwaar ingezet op enkele verkeersknelpunten in de gemeente, bijvoorbeeld de situatie omtrent de Oost- en Westkanaalweg in Ter Aar, de komst van een fietspad langs de Zevenhovenseweg en de problemen omtrent het doorgaande verkeer door Noorden. De gemeente is gestart met het opstellen van een nieuw ‘Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan’. In dit plan worden verkeersstromen geanalyseerd en aan de hand daarvan zullen handreikingen worden gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen. Er zijn grote verwachtingen verbonden aan de uitkomsten. De VVD heeft in mei gepleit om alvast te starten met reserveren voor de ongetwijfeld hoge kosten van enkele knelpunten. Immers, als je al van tevoren weet dat je veel geld uit zal moeten gaan uitgeven, leek het ons verstandig om daar nu al geld voor opzij te zetten. Jammer genoeg kon dit voorstel niet op steun van de andere partijen rekenen. Volgend jaar zal in het teken staan van deze discussie. Helder is dat er grootschalige investeringen gedaan zullen moeten worden om structurele oplossingen te realiseren.

Koetshuis en A.H. Kooistrastraat

Ook hebben we het afgelopen jaar twee ‘doornen in het oog’, het Koetshuis, dat al ruim 15 jaar leeg staat, en het grasveld aan de A.H. Kooistrastraat in het centrum van Nieuwveen, dat al 20 jaar braak ligt, meerdere malen op de agenda gezet. Beide percelen zijn eigendom van Woningstichting Nieuwkoop, maar we zien we een actieve rol voor de gemeente weggelegd om hier slagvaardig samen op te trekken. Afgelopen juni hebben we de WSN uitgenodigd om te praten over de voortgang. Caroline Nolet, de directeur van WSN, gaf aan het liefst zo snel mogelijk te willen beginnen met de sloop van het Koetshuis, maar dat zij daarvoor afhankelijk is van de Natuurbeschermingswet. Er is al een conceptontwerp voor 24 tot 31 sociale woningen voor starters en senioren en het streven is om na de zomer van 2020 te beginnen met de bouw. Ook voor de ‘Centrumlocatie in Nieuwveen’ liet Nolet een concept stedenbouwkundig ontwerp zien. De realisatie van nieuwe woningen op deze locatie gaat iets langer duren maar er wordt hard aan gewerkt. De VVD is tevreden dat er op beide locaties weer schot in de zaak zit. We blijven scherp op de voortgang, leggen nadruk op goede communicatie met omwonenden en andere relevante partijen en verwachten twee definitieve conceptontwerpen die goed passen binnen beide dorpsgezichten en aansluiten bij de vraag op de woningmarkt.

Jeugdhulp

Binnen het sociaal domein vraagt vooral de toekomstige invulling van de jeugdhulp veel aandacht. De gemeente oriënteert zich nu op de best werkbare aanbesteding voor de komende jaren. In november hebben we met succes de motie ‘Zicht op perspectief’ ingediend met als doel om te zorgen dat de gemeente meer inzicht krijg in de vraag of zorgaanbieders zich aan hun afspraak houden om voor alle jongeren in de jeugdhulp uiterlijk 6 maanden voordat zij 18 worden een perspectiefplan op te stellen. Het opstellen van een perspectiefplan is gericht op het garanderen van een zo soepel mogelijke overgang naar hulp wanneer jongeren volwassen worden. Door meer inzicht in de perspectiefplannen kan de raad in de toekomst bewaken dat er geen jongeren tussen wal-en-schip vallen.

Vaccinatiegraad

Naar aanleiding van berichten dat de vaccinatiegraad in Nieuwkoop in vijf jaar tijd is gezakt van 99% naar 91%, ver onder het streefpercentage van 95%, hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college: ‘De VVD-fractie is geschokt door het bericht dat de vaccinatiegraad in Nieuwkoop zo ver is teruggelopen. Het eventueel verplicht stellen van vaccinaties is een landelijke discussie, maar omdat onze gemeente in vergelijking met buurgemeenten een veel sterkere terugslag laat zien willen we weten of de oorzaken hiervan in beeld zijn en of de gemeente van plan is om hier lokaal actie op te ondernemen’.


Andere ontwikkelingen

Verder hebben we o.a. vragen gesteld over de verkeerssituatie in Noorden rond de bouw van het ‘Land van Koppen’ en aandacht gevraagd over de uitvoering van het bijstandsbeleid in Nieuwkoop omdat de landelijke wetgeving over een taal-eis en tegenprestatie, bijv. in de vorm van vrijwilligerswerk, niet goed wordt nageleefd. Daarnaast blijven we ons hardmaken voor een goede invulling van het ondernemersloket, hebben we gepleit voor een discussie over de gemeentelijke ambities en de capaciteit van de ambtelijke organisatie, zijn we scherp op de voortgang van de realisatie van nieuwe schoolgebouwen in de gemeente en pleiten we voor een praktische, haalbare en vooral betaalbare invulling van de gemeentelijke taak op het gebied van de energietransitie.

Bestemming perceel wethouder Elkhuizen
In november ontstond er veel commotie over de in ogen van sommige te ruime woonbestemming die verleend was aan wethouder Elkhuizen voor het bouwen van een woonhuis aan de Hollandse Kade in natuurgebied de Haeck. De VVD heeft als enige tegen het raadsvoorstel gestemd met daarin het verruimde bestemmingsplan. We waren teleurgesteld dat we alleen stonden in het geven van kritiek op het doorlopen proces omdat het, naar onze mening, niet aan inwoners valt uit te leggen. Als het proces op de juiste manier doorlopen was, was het maar de vraag of dezelfde uitkomst, zoals het nu als compromis tussen gemeente en provincie is overeengekomen, had voorgelegen. Daarnaast vonden we het bedroevend dat daarmee het vertrouwen van inwoners is geschaad en de geloofwaardigheid van bestuurders in het geding is gekomen.

Fractiewijzigingen

Tenslotte hebben we in november een wijziging gehad in de fractie. Na sinds september 2015 raadslid te zijn geweest heeft Quinten van Dobben besloten om terug te treden als raadslid. Zijn werkzaamheden voor de raad kon hij niet meer combineren met zijn gezin en recentelijk overgenomen transportbedrijf. Onze fractie vond deze beslissing jammer maar had er vanzelfsprekend begrip voor. Donja Kooman-Hoogervorst is hem opgevolgd als raadslid, na in het verleden deze rol al meerdere malen voor de VVD vervuld te hebben.

Ten slotte….

Na de zomer gaan we weer vol frisse energie aan de start. We hopen u met deze brief een beknopt overzicht te hebben gegeven van onze inspanningen. Ten slotte zouden we u willen uitnodigen om, mocht u interesse hebben, met ons contact op te nemen voor vragen, suggesties en opmerkingen. Mocht u op enigerlei wijze een bijdrage willen leveren aan het realiseren van onze doelstellingen voor de gemeente horen we dat uiteraard heel graag.  Mocht u daarnaast gewoon geïnteresseerd zijn om te lezen wat er speelt in de fractie en in de gemeente dan kunnen we u opnemen in de maillijst zodat u op de hoogte kunt blijven van de planning van fractievergaderingen. Mail hiervoor naar t.dekleer@vvdnieuwkoop.nl

Comments are closed.

Close Search Window