Wonen

De VVD Kaag en Braassem wil dat iedere inwoner van onze gemeente kan wonen in een woning die past bij zijn of haar woonbehoeften. Natuurlijk gaan we het Groene Hart niet volbouwen. Maar om de druk op de woningmarkt te verlichten moet het wel mogelijk zijn om in onze dorpen (ook de kleinere) of aan de randen ervan op een nette manier woningen toe te voegen. Hiermee houden we onze kernen vitaal en kunnen bijvoorbeeld scholen en verenigingen blijven bestaan en zal de dorpswinkel niet verdwijnen.

Duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de VVD. Wij geven de wereld graag op een goede manier door aan de volgende generatie. Duurzaamheid is tegelijkertijd een paraplu waar enorm veel onder valt of kan vallen. Kort gezegd is de VVD Kaag en Braassem voor duurzame keuzes, maar wel duurzaam in alle opzichten.

De VVD Kaag en Braassem staat heel kritisch tegenover de wijze waarop de energietransitie op dit moment wordt vormgegeven. We beseffen dat, op basis van gemaakte afspraken met bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatbeleid, ook onze gemeente een opgave heeft als het gaat om de energietransitie. In onze ogen is echter het vol zetten en leggen van onze polders met windmolens en zonnevelden hiervoor niet de goede oplossing. Niet alleen omdat er niet altijd zon en/of wind is, maar ook omdat veel andere factoren (beschikbaarheid van grondstoffen, oplossingen voor opslag, etc.) dit maken tot iets wat geen totaaloplossing is. Daarnaast willen we het landschap waar we jaren zuinig op zijn geweest koesteren. Wij vinden het belangrijk dat ook naar andere, zich snel ontwikkelende, duurzame oplossingen en technologie voor de energie- en warmtevoorzieningen wordt gekeken.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Goede en veilige bereikbaarheid van onze kernen is voor de VVD Kaag en Braassem een van onze speerpunten. Wij ergeren ons aan sluipverkeer (vooral van A4 en N207) en maken ons zorgen over groot (landbouw) verkeer dat (gedwongen) door onze kernen rijdt. Wij lobbyen bij de provincie en het rijk voor oplossingen hiervoor.

Groen en water

Kaag en Braassem is een groene gemeente met veel water. De VVD Kaag en Braassem koestert deze kwaliteiten, al sluiten we hiermee woningbouw en andere initiatieven die passend zijn niet uit. We willen graag dat onze inwoners kunnen genieten van onze prachtige gemeente en staan daarom positief tegenover toeristische initiatieven.

Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt

Onze lokale ondernemers zijn de kurk waar de economie van Kaag en Braassem op drijft. Wij doen ons best om deze ondernemers de ruimte te geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit doen wij door ons hard te maken voor het beperken van belemmerende regelgeving en door, inmiddels al jarenlange, inzet voor een nieuw bedrijventerrein. Zodat lokale ondernemers figuurlijk maar ook letterlijk weer de ruimte hebben om te groeien.

De VVD Kaag en Braassem gunt iedere inwoner, die dat wil, een baan die bij hem of haar past. Wij willen graag dat de gemeente zich maximaal inspant om degene die nog niet zo gelukkig zijn hierbij te helpen. Werk is veel meer dan een manier om in je inkomen te voorzien, het is ook een activiteit die voldoening geeft, structuur aan het leven en het gevoel een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren.

Zorg en inkomen

Wij vinden dat iedereen die dat nodig heeft goede en passende zorg en ondersteuning verdient. Op het gebied van zorg zoeken we naar manieren om dat effectief én efficiënt in te richten. Zorggeld kan immers maar één keer uitgeven worden en we beseffen ons steeds dat het de euro’s van onze inwoners zijn die wij als gemeente besteden.

Ook als het gaat om inkomensregelingen helpt de VVD Kaag en Braassem graag iedere inwoner die dat nodig heeft, maar wel op een zodanige manier dat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan (voor zover dat bereikbaar is). We zorgen voor een goed vangnet voor wie dat nodig heeft, maar ons sociaal stelsel is geen hangmat voor wie niet bereid is zichzelf in te zetten.

Financiën

De VVD Kaag en Braassem staat voor gezonde overheidsfinanciën maar ook acceptabele gemeentelijke lasten voor onze inwoners. Gemeentelijke ambities vertalen zich niet automatisch in hogere belastingen, er zullen keuzes moeten worden gemaakt in het algemeen belang.

Comments are closed.

Close Search Window