Nieuwkoop|

Iedere gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om uiterlijk 1 januari 2022 een Warmtevisie op te stellen, op weg naar een aardgasvrij Nederland. De VVD fractie was in eerste instantie enigszins teleurgesteld over de Nieuwkoopse Warmtevisie, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het een “realistisch stuk” is, “voor nú”, aldus woordvoerder De Kleer.

Uit de Nieuwkoopse Transitievisie, die is opgesteld in nauwe samenwerking met RoyalHaskoning DHV, blijkt dat er tot en met 2030 weinig mogelijk is op gebied van het aardgasvrij maken van wijken, en daarom is de Transitievisie erop gericht om energie te besparen, door een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld door betere isolatie. Woordvoerder De Kleer beschreef dat de visie wat de VVD fractie betreft realistisch is. Het uitgangspunt is namelijk dat de transitie naar aardgasvrij haalbaar en betaalbaar is, voor alle inwoners. Zonder dat het Rijk met aanvullende maatregelen komt die dat uitgangspunt binnen handbereik brengen, zit er niks anders op dan zeer terughoudend te zijn met drastische maatregelen die inwoners (onevenredig) in de portemonnee raken. In relatief dunbevolkte gebieden zoals Nieuwkoop zijn er verhoudingsgewijs namelijk minder mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van woningen, bijvoorbeeld voor de aanleg van collectieve warmtenetten.

De Kleer reflecteerde er daarnaast op dat, de dag voordat de Gemeenteraad van Nieuwkoop de warmtevisie aannam, het landelijke coalitieakkoord werd gepresenteerd door de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. De uitwerking van dat akkoord zal er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat de Nieuwkoopse Transitievisie Warmte waarschijnlijk binnen afzienbare tijd achterhaald zal zijn. Samen met meerdere andere partijen dienden we daarom een amendement in om te zorgen dat de visie snel weer herijkt wordt, op basis van eventuele nieuwe kennis en technieken en (financiële) regelingen vanuit het Rijk.

We dienden daarnaast nog een tweede amendement in, samen met het CDA Nieuwkoop. Onze fracties waren namelijk van mening dat de visie onvoldoende oog had voor het ‘laaghangend fruit’, de natuurlijke momenten van overstappen voor particulieren, met name in de buitengebieden van de gemeente. Er is namelijk slechts een kleine kans dat er voor de buitengebieden, zoals de lintbebouwing, ooit een goede collectieve oplossing zal komen. Daarom moet de gemeente wat de fracties van de VVD en het CDA betreft actief aanmoedigen dat particulieren, die bijvoorbeeld een nieuwe CV-ketel nodig hebben, dit moment benutten om over te stappen naar een hybride warmtesysteem. Vanzelfsprekend vrijwillig. Jammer genoeg werd dit amendement nipt verworpen.

D66 stemde als enige fractie tegen de Warmtevisie. De partij liet later zelfs in De Omroeper publiceren dat Nieuwkoop de Klimaatdoelen van Parijs loslaat door deze Warmtevisie aan te nemen. Woordvoerder De Kleer reageerde fel op de stellingname van fractievoorzitter Annette Pietersen (D66). Hij refereerde eraan dat D66 zowel in de Meningsvormende – als in de Besluitvormende Raad met geen één concreet voorstel is gekomen hoe zij de transitievisie ambitieuzer wil maken, terwijl de fractie wel voorop stond om te roepen dat het ambitieuzer en sneller moet. De Kleer: “Het is vrij kortzichtig om aan de ene kant te roepen dat de transitievisie niet ambitieus genoeg is – dat we sneller moeten – maar tegelijkertijd geen enkel concreet voorstel te doen hoe dat dan zou moeten gebeuren. Dan kom je gewoon niet met een eerlijk verhaal richting Nieuwkoopse inwoners.”

In dat kader was het ook zeer teleurstellend dat juist D66 tegen het amendement van CDA en VVD stemde om investeringen in individuele warmtesystemen in het buitengebied onder de aandacht te brengen. Fractievoorzitter Pietersen (D66) beschreef dat zij het “inhoudelijk wel eens” was met het amendement, maar alsnog tegenstemde, met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen. De Kleer vond dit kortzichtig, en noemde dit het ontduiken van politieke verantwoordelijkheid, immers lag de Warmtevisie nu voor; het politieke speelveld na de Gemeenteraadsverkiezingen is vanzelfsprekend nog ongewis.

Comments are closed.

Close Search Window